CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 7 DEL POUM

L’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, exigeix que es dugui a terme una consulta
pública, a través del portal web municipal, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

  • a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • c) Els objectius de la norma.
  • d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment de l’esmentada norma cal sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració de la Modificació Puntual núm.7 del POUM d’Anglès.

 

Adjuntem l'anunci amb la informació pertinent