Crònica del Ple ordinari de 27 de maig de 2021

Els primers punts són l'aprovació de l'acta de la sessió anterior de 13 d'abril de 2021 i donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 7 a la número 9.

Tot seguit es dona compte dels decrets aprocats des de l'última convocatòria del número 318 d'abril de 2021 al 472 de 17 maig de 2021 i de les contractacions per urgència de 2 auxiliars administratius i una educadora de la llar d'infants per cobrir baixes.

El punt següent és ratificar la proposta aprovada per la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2021 referent a la 1a certificació d'obra de millora de l'enllumenat. L'Albert Roura, com a regidor de serveis territorials explica que en data 22 de setembre de 2020, es va adjudicar el contracte de les “OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI D’ANGLÈS” a l’empresa ETRA BONAL. Van presentar el 7 d’abril la primera certificació d’obra, per import de 11.071,57€ IVA inclòs. L’enginyer municipal, responsable del seguiment del contracte, la va informar favorablement i per tant, es proposa aprovar la certificació. S'aprova per unanimitat.

A continuació la Rosa Torns, regidora de medi ambient proposa al Ple l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de neteja explicant que al juny de 2018 es va adjudicar el contracte de neteja dels edificis municipals a l’empresa BFREE i és vigent fins l’1 de juliol de 2021. L’empresa ha manifestat no estar interessada en continuar i l’ajuntament ha iniciat les actuacions per adherir-se al pròxim acord marc de neteja que està preparant la Generalitat i que té previst licitar-se el gener de 2022. Donat que és necessari cobrir el servei i més ara degut a la crisi sanitària, l’informe jurídic de la secretària municipal diu que la pròrroga pot ser obligatòria i per tant proposem acordar la pròrroga forçosa fins a un màxim de 9 mesos a partir de la data de venciment. S'aprova per unanimitat.

Els punts següents, 9, 10 i 11 són reconeixements de crèdits per compromisos adquirits en l'exercici anterior. El regidor de l'àrea econòmica, David Bohigas en dona els detalls:
- 2.138,60 a favor de Comsa Service Facility Management, S.A.U. per despeses de servei de manteniment d’instal·lacions tèrmiques d’edificis municipals
- 700€ que corresponen a la quota de la comunitat de regants corresponent a l’exercici 2020.
- I finalment es proposa aprovar el reconeixement dles subvencions a favor de les entitats Club Basquet Anglès per import de 1500€ i la Societat de Pescadors per import de 1361,06€
Tots els punts referents als reconeixements de crèdits anteriors s'aproven per unanimitat.

A continuació el regidor David Bohigas proposa al ple l'aprovació de la modificació de crèdit 12/2021 per suplement de crèdit per tal de pagar les despeses reconegudes en els punts anteriors que corresponen a l’exercici 2020 finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals, el qual a nivell de capítols és el següent:
- Mercat setmanal: 3000 €
- Despeses mancomunitat de regants 700€
- Subvenció a entitats esportives 2861.06 €
S'aprova per unanimitat.

Tot seguit el regidor Albert Roura explica que en el punt núm. 7 d’aquest ple hem ratificat la primera certificació per un import de 11.071,57€ IVA inclòs, i ara es proposa l'aprovació de la segona certificació de l’obra de millora de l’enllumenat públic per un import de 126.652,96€ IVA inclòs. L’enginyer municipal, responsable del seguiment del contracte ha emès un informe favorable a aquesta certificació presentada pel contractista el 05 de maig de 2021. Així doncs procedim a la seva votació i s'aprova per unanimitat.

Al punt següent, la Neus Moragas, regidora de serveis a les persones proposa aprovar l’addenda al conveni marc per la prestació de serveis socials que consisteix en una ampliació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) sumant 8 hores més a les aprovades per conveni, amb un cost total anual de 8941.99 €. També es demana ampliar el servei de personal administratiu de suport de dos dies a la setmana que s’està prestant actualment, que puguin ser tres dies a la setmana. L’import total del conveni de serveis socials és de 74.858,21 €. S'aprova per unanimitat.

A continuació la Neus Moragas proposa aprovar una pròrroga del Pla d'igualtat i l'inici de la redacció d'un nou pla, explicant que el Pla d’Igualtat de l’ajuntament d’Anglès era vigent del 2017 al 2020. La secretària ha emès un informe jurídic per tal de prorrogar-lo fins que s’aprovi el nou Pla d’Igualtat que ella mateixa redactarà i que, un cop estigui redactat, aprovarem pel plenari. El tècnic de gestió de secretaria serà la persona responsable del seguiment del compliment del Pla. S'aprova per unanimitat.

Tot seguit es tracten els següents punts per urgència.

El primer és l'acord d'adjudicació del préstec inversions 2021. El regidor David Bohigas proposa aprovar un préstec a llarg termini de 600.000€ tal com es preveia al pressupost municipal aprovat el novembre de 2020 per finançar el programa d’inversions a realitzar en l’exercici 2021. S’han presentat 3 ofertes i la més avantatjosa és la de CaixaBank. El regidor de PAU, Esteve Callís, comenta que "ho veiem bé perquè és necessari per fer les inversions però que el plaç de 12 anys és molt llarg". En David Bohigas explica que "el que s'ha buscat és que sigui un termini bo per retornar-lo i bo per obtenir propostes i ofertes per part de les entitats financeres. El tipus d'interès efectiu obtingut és 0.112 %, pràcticament a zero, si escurcem termini el tipus prudencia queda practicament a 0 i llavors es difícil trobar interessats. Si les coses van bé és possible retornar-lo abans". La interventora comenta que és tal com ha explicat en David, és a dir, que el mercat està així, que la prudència financera marca uns tipus tan baixos que si s'escurça el termini no es troben entitats bancàries interessades. S'aprova amb els vots de Junts per Anglès i PAU s'abstè.

A continuació en David Bohigas també proposa la Modificació de crèdit 13/2021 per suplement de crèdit per tal de licitar la totalitat del projecte d’obres per nous ninxols fan falta 16.150,70 i per dur a terme les actuacions de renovació del conveni BTT amb el Consell Comarcal fan falta 5.327,75 que es finançaran amb romanent de tresoreria per despeses generals. La modificació pressupostaria per suplement de crèdit és de 21.478,45. S'aprova per unanimitat.

Finalment, la Neus Moragas proposa l'aprovació conveni ASA. Es tracta d’un Conveni entre l’Ajuntament d’Anglès i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per a la prestació de Serveis socials bàsics, en concret per a l’atenció de persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública per tal de que puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa. S'aprova per unanimitat.

Al torn de preguntes de la oposició el grup PAU demana:

- Quants nínxols queden amb restes en el cementiri antic?

L'alcaldessa respon que n'hi han uns 200. No hi ha un pla d'actuació concret però l'ajuntament s'ha subscrit a un pla d'actuació de la Diputació

- A la legislatura passada es varen iniciar els treballs per tal d'inventariar els espais, edificis municipals, s'han finalitzat ? Ji ha hagut alguna nova adquisició o donació ?

L'alcaldessa reson que l'inventari de bens es va fer i està publicat. El regidor de patrimoni esmenta que hi ha en tràmit l'adquisició per deutes o embargaments d'un terreny d'uns 1000m2.

- S'ha rebut algun escrit del Tribunal de Comptes? No

- Quants habitatges ocupats hi ha actualment a Anglès, quants d`ells hi han allotjades famílies en risc d'exclusió?

La regidora Neus Moragas respon que hi ha 52 habitatges ocupats que estan en seguiment. 44 són de bancs, 3 són de la Generalitat, 1 d'un particular i 4 que s'han embargats i estan habitats pel propietari embargat.

- Amb els efectius actuals de la nostra Policia queden coberts tots els torns?

L'alcadessa respon que quedarien coberts 28 dies de 30 si no haguéssim tornat a tenir un agent de baixa per malaltia. S’acaba de contractar un altre agent per urgència per suplir la baixa d’aquesta persona.

- En el Ple ordinari passat sobre el deteriorament de les Naus Bures les que donen a la Ctra Olot - Girona , se'ns va dir que farien els tràmits pertinents per tal de tenir un nou informe. S`han fet els tràmits?

L'alcaldessa respon que s'han fet tràmits però no hi ha informe perquè l’arquitecta municipal hi va anar i va considerar millor iniciar un expedient de contractació per unes obres d’enderroc parcial de les antigues oficines que són les que donen a la carretera. S’han rebut 2 pressupostos i estem pendents del seu informe de valoració per adjudicar el projecte d’enderroc parcial a un professional. Llavors, un cop disposem del projectes, s’haurà de licitar l’execució. Enderroc parcial significa que es mantindrà l’estructura exterior però s’eliminarà a dins tots els cairats i teulats.

- S'han donat de baixa socis/es de la piscina?

En Jordi Pibernat respon que el tema dels abonats està desfassat perquè tenim 605 donades d’alta com a usuàries de la piscina. 340 paguen abonament trimestral que equivalen a 25/30 persones menys que pagaven quota per banca abans del Glòria. Però hi ha uns 300 usuaris que compren abonamens de 10 o 5 entrades i fan servir la piscina de manera habitual. Enlloc de fer pagament pel banc prefereixen abonaments. Des d'1 de gener fins ara s'han fer unes 4800 reserves equivalents a 280 reserves per setmana. Entre setmana hi ha una mitjana de 50 persones que usen la piscina.

- També varem manifestar les anomalies que hi havia en la zona esportiva referent a l'arbrat i als forats. S'ha fet alguna actuació?

La Rosa Torns explica que s’ho han estat mirant amb els jardiners. Segurament plantaran alzines. Ara no és un bon moment per plantar perquè s’acosta l’estiu. Es plantarien a l’octubre. També s’arreglarà la zona enjardinada.

- Malauradament degut a la pandèmia no s'han pogut celebrar com en format d’anys anteriors la Festa de la Nostra Gent Gran. Entenem que seria adient fer efectiu un val per als nostres jubilats que oscil•lés entre 10- 20 euros, per tal que aquest diners fossin gastats en establiments del poble, així també ajudaríem econòmicament al comerç local (iniciativa feta en pobles veins )

La Neus Moragas comenta que l’objectiu de la festa és fer un homenatge: "L'objectiu era fer-los un homenatge i aquesta proposta surt de l'objectiu. Considerem que l'homenatge s'ha fet tot i que en condicions diferents".

- L’itinerari escolar és una iniciativa que s’ha portat a terme a diferents poblacions del nostre entorn i que pretén promoure i facilitar que els infants vagin a l’escola a peu i de manera autònoma. Al nostre poble els itineraris podríem dir que ja estan establerts. El que criem que faltaria seria un senyalització horitzontal i vertical d'aquests itineraris 

En Jordi Pibernat comenta que amb el fet d’obrir el camí dels avellaners bona part del recorregut escolar va quedar securitzat però que no s'ha completat del tot el tema d'itineraris i que es podria reprendre.