Convocatòria Ple ordinari de 25 de setembre de 2018

Data: 
25/09/2018 (Tot el dia)

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior número 6, de 31 de juliol de 2018.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 540 al 658 de 2018.

3.- Denominació de la sala polivalent municipal amb el nom de «Sala de l’U d'Octubre».

4.- Aprovació inicial del reglament intern del Centre de Dia «El Molí de Cuc».

5.- Sol·licitud de la pròrroga del programa del Pla de Barris.

6.- Aprovació del compte general de l’exercici 2017.

7.- Declaració de la recuperació de la possessió del pis cel carrer Fàbriques 11, titularitat municipal.

8.- Ratificar o Donar compte del Decret de proposta de nomenament de jutge de pau substitut.

9. - Aprovació de les modificacions de les OOFF per l’exercici de l’any 2019

10. – Moció del grup municipal PAU sobre les ITE dels habitatges.

11.- Donar compte del Decret número 570 de 6 d’agost de 2018, per l’ampliació de la delegació de funcions d'alcaldia.

12.- Donar compte de l’aprovació per JGLE de 23.08.18 dels reallotjaments temporals del carrer Fàbriques 5 a 19 per la seva rehabilitació (ARRU).

13.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 2n trimestre 2018.

14.- Donar compte de les execucions trimestrals 2n trimestre 2018 LO 2/2012.

15.- Donar compte del informes trimestrals del 2n Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.

16.- Assumptes Urgents.

17.- Precs i preguntes.