Ple ordinari 22/11/2016

Data: 
22/11/2016 - 20:00 a 21:00

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de 27 de setembre i 25 d'octubre de 2016.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero 577 fins al 676 de
2016.
3.- Aprovació inicial del Pressupost de 2017 i documents annexos.
4.- Aprovació inicial del Pla d'Igualtat.
5.- Ratificar el Decret numero 677, aprovació del Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament
d'Anglès.
6.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 3r trimestre 2016
7.- Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2016 LO 2/2012
8.- Donar compte del informes trimestrals del 3r trimestre de la Llei Morositat i Període Mitjà de
pagaments.
9.- Moció de suport als encausats pel 9N.
10.- Moció per establir la col·laboració de la Diputació en el suport econòmic als municipis en l’IVA
dels FEDER.
11- Modificació de crèdit 21/2016 en relació al patrimoni municipal del sòl.
12- Aprovació de la plurianualitat del projecte d'arranjament del cementiri. 113.644 €
13- Aprovació de la plurianualitat de les calderes de la Burés.
14- Reconeixement extrajudicial de crèdit per sufragar el deute del lloguer dels terrenys de l'institut.
15- Resolució al·legacions presentades i l’aprovació definitiva del Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals del municipi
16- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació de l’actualització del Pla d’Emergència
(MULTIRISC) del municipi d’Anglès
17- Donar compte del Decret 671, de delegació de funcions d'alcaldia
18- Modificacions de crèdit 20/2016 aplicació romanent de tresoreria
19- Modificacions de crèdit 23/2016 aplicació romanent de tresoreria
20- Ratificació Decret 687, de designació representant municipal als Consells Escolars.
21.- Assumptes urgents
22.- Precs i preguntes