Totes les publicacions

Crònica del Ple extraordinari virtual de 16 de juny de 2020

En aquest ple modificació de l’ordenança de tinença d’animals que es va aprovar l'any 2016. Els propietaris de gossos hauran de treure’ls a passeig amb una ampolleta d’aigua per diluïr les miccions.

S'ha aprovat definitivament del projecte de millora de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès i tot seguit s'ha acordat l'inici de la licitació del projecte.

Crònica del Ple ordinari virtual de 26 de maig de 2020

Ple telemàtic de 26 de maig 2020

El plenari d'Anglès aprova per unanimitat destinar 50.000€ a ajudes a les persones físiques i jurídiques titulars d’activitats amb establiments ubicats al municipi d’Anglès que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma pel COVID19. Les quantitats a percebre oscil·len entre 300 i 1000 € segons les despeses que justifiquin els beneficiaris.

En el mateix ple també s'ha acordat la reactivació de la zona verda comercial gratuïta a partir de l'1 de juny 2020. El reglament de zona verda comercial gratuïta limitada per temps es modifica per permetre al carrer de la Triassa l'estacionament de 4 turismes o 3 furgonetes prop dels comerços de la zona. Després de la corresponent exposició pública es procedirà a senyalitzar els aparcaments de la nova zona verda.

Crònica del ple extraordinari del 8 d'octubre de 2019

En el primer punt del ple, el regidor d'urbanisme, Albert Roura, ha explicat que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió del 24 de juliol de 2019, va acordar aprovar definitivament la modificació puntual número 3 del POUM a l'àmbit de l'Impremta Pagès amb la condició que es pr

Crònica del Ple extraordinari de 27 de juny de 2019

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari realitzar el "Ple del Cartipàs" en el qual es determinen les diferents regidories, qui en seran els responsables polítics de cada àrea, les retribuc

Crònica del Ple extraordinari de 21 de maig de 2019

En el primer punt d'aquest ple es va acordar la resolució de les al·legacions, correcció d'errades d'ofici i aprovació de la relació/valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès. Algunes al·legacions van ser totalment desestimades i altres estimades parcialment.

Crònica del Ple ordinari de 29 de gener de 2019

En aquest Ple de 29 de gener, entre altres coses, s'han aprovat per unanimitat la modificació puntual núm. 4 del pla urbanístic consistent en modificar el traçat en planta d’un dels vials del polígon de Can Perolada, les bases per a les subvencions a les entitats i associacions pel 2019, modificar l’ordenança de “zona comercial verda” per especificar clarament que qualsevol suport (inclús un paper) on s’indiqui l’hora d’arribada i degudament col·locat al cotxe serà vàlid.

Crònica del Ple extraordinari de 18 de desembre de 2018

En el passat Ple extraordinari de 18 de desembre de 2018 es van prendre varis acords sobre gestió tributària i recaptatòria, l'inventari de bens municipal, la cessió dels terrenys del CAP, el repartiment de l'augment salarial del 0,3%, i es van aprovar tres reglaments/ordenances. També es va donar suport als presos polítics en vaga de fam mitjançant una moció.

Crònica del Ple ordinari de 6 de novembre de 2018

En el passat ple ordinari de 6 de novembre de 2018 es va aprovar el Pressupost General per a l'exercici del 2019 que ascendeix a 5.778.418,78 €, la plantilla de la corporació, el catàleg de llocs de treball i les bases d'execució. També es va acordar sol·licitar una subvenció FEDER per instal·lacions d’enllumenat, modificar el reglament intern de la Llar d'Infants municipal i es va donar compte dels reallotjaments temporals necessaris al carrer fàbriques pel temps que durin les obres sota teulada.

Crònica del Ple Extraordinari de 27 de febrer 2018

El Ple extraordinari de 27 de febrer de 2018 ha aprovat per unanimitat la modificació dels estatuts del Consorci del Ter, el Programa "Treball i Formació", la pròrroga del conveni amb la Generalitat pel Servei del Centre de Dia i la petició de l'augment de places del mateix. S'han aprovat per majoria simple l'inici del procediment de licitació del servei de neteja i el pla anual de neteja viària, recollida de residus i deixalleria delegats al Consell Comarcal.

Pàgines