Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordenança de sorolls i vibracions (tancada)

sorolls i vibracions

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials.

En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

L'Ajuntament d'Anglès compta amb el mapa de capacitat acústica des de l'any 2010, tanmateix, manca elaborar i aprovar les ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del que regula la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i la normativa que la desenvolupa, sense que en cap cas aquestes ordenances puguin reduir les exigències i els paràmetres de contaminació acústica establerts pels annexos d’aquesta Llei.

c) Els objectius de la norma.

La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

D'una banda es preveu establir unes normes de conducta que evitin la incidència dels sorolls i vibracions en la pacífica convivència ciutadana, com a fórmula preventiva, com per exemple l'establiment d'uns horaris per a la realització de determinades activitats amb soroll.

D'altra banda, és necessari l'establiment de límits d'emissions en concordança amb el mapa acústic i els límits establerts per la pròpia legislació.

Finalment, caldrà estudiar l'establiment de mesures sancionadores pel cas de l'incompliment de les anteriors previsions.

Es tracta de mesures reguladors que s'haurien de preveure acumulativament i no de forma alternativa.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats, fins el dia 17 de novembre, afegint un comentari a continuació.