Avalua el portal de Govern Obert SOM.ANGLÈS.CAT

Necessitem la teva opinió per millorar. Volem saber, entre altres coses, si trobes útil aquest portal, si el recomanaries i quines millores hi faries. Hi han 5 pantalles i et prendrà com a molt 1 minut cadascuna.

 
1 Inici 2 2/4 3 3/4 4 4/4 5 Finalitza
Pàgina 1 de 5 (0%)
1
Deixa-ho en blanc si a l'anterior pregunta has respost que NO.
Puntua de l'1 al 10 on 1 significa que el gràfic no s'entén i 10 significa que s'entén perfectament.
1-molt poc transparent; 10-molt transparent
Data de finalització: 
13/06/2023 - 15:59