Consulta pública prèvia sobre la proposta d'Ordenança d'Administració Electrònica (tancada)

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu que amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de fer una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Problemes que es pretenen solucionar o Objectius

L’increment de l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics són avui dia factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social. La innovació constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne els avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic constitueix una oportunitat per l’Ajuntament d’Anglès per aconseguir que els mitjans electrònics esdevinguin el canal habitual per relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes.

L'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, estableix que les entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes".

c) Objectius de la norma

L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti com s'apliquen aquestes normes a l’Ajuntament d’Anglès i consolidar l’administració electrònica, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats, fins al dia 14 de desembre de 2018, escrivint un comentari a continuació.