Consulta pública prèvia sobre la proposta de reglament del Consell dels Infants i Joves d'Anglès

Creació del Consell dels Infants i Joves d'Anglès

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu que amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de fer una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Problemes que es pretenen solucionar o Objectius

El Consell d'Infants i Joves ha de ser un òrgan de participació, consulta i assessorament del govern municipal sobre qüestions d'interès general per al municipi. Els seus objectius han de ser:
· Potenciar i dinamitzar la participació dels infants i joves, fent possible el debat sobre la vida del poble.
· Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
· Promoure un espai on els infants i joves es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
· Fer possible que els infants i joves siguin subjectes actius de la nostra societat.
· Desenvolupar una major sensibilitat envers la relació poble-infant/jove.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació en la vida pública, impulsa les administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.

c) Objectius de la norma

L'aprovació d'aquest reglament permet dotar-se d'una norma on quedi definit el funcionament del consell d'infants i de joves del municipi que serà l'òrgan encarregat de potenciar la participació dels infants i joves al poble i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora, permetrà treballar importants valors, com la responsabilitat comunitària, la participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític.

La proposta de reglament adjunta ha estat treballada i consensuada amb els centres educatius implicats. No obstant, s'obre un període d'aportacions per part de la ciutadania que poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats, fins al dia 17 de febrer de 2020, escrivint un comentari a continuació.