Crònica del Ple extraordinari de 10 de novembre de 2020

Al primer punt es va donar compte del Decret número 883 d’abstenció de l’alcaldessa en la resolució que ha d'adoptar l'Ajuntament d'Anglès en relació al requeriment previ a Dipsalut. L'alcaldessa va explicar que al darrer ple en què va canviar la seva dedicació passant a ser del 100% a l’ajuntament, la secretària municipal havia emès un informe jurídic on es deia que l’ens on ha estat nomenada funcionària de carrera és qui ha d’assumir les cotitzacions a la seguretat social i els triennis. L’ens va respondre que desestimava aquesta petició. Havent analitzat la secretària a fons aquesta qüestió des del punt de vista jurídic, ha emès un nou informe. El decret diu finalment que, com a interessada, l'alcaldessa s’abstenia en la resolució a adoptar per part de l'Ajuntament d'Anglès i delegava en el primer tinent d'alcalde Sr. Jordi Pibernat l’adopció de la resolució i donar compte al Ple.

A continuació es va donar compte del Decret número 896 de modificació de la regidoria d'esports (tant activitats com instal·lacions esportives) a favor de la regidora Neus Ros Vicente. Al ple del cartipàs es va nomenar en Jordi Pibernat regidor (entre d’altres) de les instal·lacions esportives i assumia així la direcció política i gestió del personal de les instal·lacions esportives, la planificació de les inversions, coordinació de les tasques de conservació, control i funcionament general de les instal·lacions esportives municipals. Ara l’equip de govern ha decidit redistribuir aquestes competències de tal manera que ara queden atribuïdes a la regidora Neus Ros Vicente.

Es va donar compte de l’acord de la JGL de dia 15 d’octubre de 2020 sobre la Modificació el contracte de neteja adjudicat en data 7 de juny de 2018 a l’empresa BFREE FACILITY SERVICES SL. La Rosa Torns, regidora de Media Ambient, va esplicar que a la Junta de Govern Local del 15/10 es van acordar unes modificacions del contracte de neteja per ajustar-nos a les necessitats actuals, concretament:
Policia Municipal : tenien establert per contracte 2,25 hores setmanals. S’ha passat a 21 hores setmanals per tal de poder desinfectar després de cada torn.
Pompeu Fabra: tenien establert 80 hores setmanals , passant a 90 hores setmanals per tal de poder fer neteja migdia durant els torns de menjador. Aquest increment de 10 hores és pels mesos de setembre a juny (10 mesos). Pel mes de juliol s'estableix una neteja de 4 hores al dia durant 12 dies.
Piscina Coberta: s’ha passat de 14,5 hores setmana a 22 hores, el protocol marca una neteja i desinfecció al migdia. També s’ha augmentat la neteja dels lavabos de can Cendra de 1,5 hores setmana a 3 hores setmana , per poder fer una neteja 6 dies a la setmana i les hores de neteja dels lavabos de l’estació (FEVE), de 1,25 hores setmana a 4,13 hores setmana.
Aquests increments d’hores suposaran un increment del cost anual iva exclòs de 33266,18€ i caldrà que BFREE reajusti la garantia dipositada a l'increment de modificació que s'aprova, essent de 1.663,31 €. Finalment, dir que per acord de junta s’ha publicat la modificació al perfil del contractant i s’ha aprovat i autoritzat la despesa.

Es va ratificar el Decret número 894 sobre el Recurs ordinari núm.352/2020 davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relatiu a l’expropiació del dret real de servitud d’ús de la terrassa del Carrer d’Avall, 33 (Arcada de Can Verdaguer). En data 22 d’octubre de 2020 ha tingut entrada en aquest Ajuntament l’ofici del Jurat d’Expropiació de Catalunya que posava en coneixement d’aquesta corporació la interposició del Recurs contenciós administratiu núm.352/2020 davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l'acord de la Secció de Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 28 de juliol de 2020, en l’expedient del preu just relatiu a l’expropiació del dret real de servitud d’ús de la terrassa del Carrer d’Avall, 33 (Arcada de Can Verdaguer). Mitjançant aquest decret l’ajuntament es persona en el recurs atorgant la representació al Procurador dels Tribunals a la Sra GLÒRIA MAYMO EDO. Finalment, s’encarrega la defensa jurídica d’aquest procés als serveis jurídics municipals, i concretament a les lletrades EUGÈNIA IGLESIAS BERINI i SANDRA PINOS MARTÍNEZ, per tal que en nom i representació de l'Ajuntament d’Anglès compareguin en l'esmentat recurs i el segueixin en tots els seus tràmits. Tal com especifica l’article 21.1.k) LBRL tot el que respecta a accions judicials ha de passar per Ple.

Finalment es va aprovar inicialment el Pressupost 2021, les bases d'execució, subvencions nominatives, i la plantilla de personal amb les explicacions del regidor David Bohigas que es poden seguir al vídeo del canal youtube de l'ajuntament a partir del minut 10.