Crònica del Ple extraordinari de 18 de desembre de 2018

En el passat Ple extraordinari de 18 de desembre de 2018 es va acordar (amb els vots a favor de PDECAT, AM i PAU i el vot en contra de la CUP) ampliar la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria pel que fa a llicències d’obres i urbanístiques amb les liquidacions de les taxes que corresponguin, l’impost de construccions, instal·lacions i obres i la fiança que correspongui, la pràctica de liquidacions i/o autoliquidacions, l’aprovació de les liquidacions provisionals i definitives, la concessió o denegació de beneficis fiscals, el reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts i la resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment.

Es va aprovar per unanimitat modificar l’Ordenança Fiscal nº16, reduint el preu de l’aparcament de la Plaça de la Vila a 45€ mensuals per als turismes i 25 € mensuals per motocicletes i també modificar la gestió de l'ICIO.

Per altra banda, atès que l’ajuntament te la voluntat de cedir el terreny on s’ubica el CAP a la Generalitat i aquesta també està interessada en rebre’l però demana que li sigui cedit com a be patrimonial i, en canvi, la tècnica jurídica i la secretària de l’ajuntament consideren que els terrenys i l'edifici del CAP gaudeixen de la naturalesa jurídica de béns de domini públic, es va acordar iniciar un expedient de revisió d’ofici dels antics acords de Ple de la cessió del CAP, de data 30 de novembre de 1995, 26 de març de 1998 i el punt tercer de l’acord de Ple de data 1 d’agost de 2016, per tal de declarar, si procedeix, la nul·litat dels actes administratius esmentats i tot seguit, sotmetre l’informe a la Comissió Jurídica Assessora per tal de que dictamini la forma de cessió més correcta.

A continuació es va aprovar per unanimitat l’inventari municipal que inclou tots els bens immobles, vials, camins, bens mobles, drets de la propietat immaterial i inversions sobre elements no inventariables, el qual està valorat en 13.019.076,55 €.

Es van aprovar també per unanimitat les ordenances de Transparència i Administració Electrònica, el Reglament d’Honors i Distincions del personal i la ciutadania i el Reglament de Participació Ciutadana treballat conjuntament amb els membres del Consell del Poble.

Es va aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de l’ACM de 2015 per al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals a preus avantatjosos.

Tot seguit es va explicar i acordar per unanimitat el repartiment de l’augment salarial del 0,3 % que preveu la Llei General de Pressupostos de l’Estat per al 2018 i que es va negociar amb la mesa de representants. Així doncs, s’augmenten els complements específics dels treballadors amb categoria C2 i AP que realitzen funcions d’auxiliar administratiu i que tenen complements de destí inferiors a 16, amb efectes d’1 de gener de 2018.

L’equip de govern va presentar una moció, que fou aprovada per unanimitat, per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional als recursos presentats pels presos polítics davant dels tribunals internacionals i donar suport als presos en fan vaga de fam.

Finalment, es va donar compte del Decret número 889 de delegació de funcions d'alcaldia, de les execucions i informes trimestrals 3r trimestre 2018 pel que fa a la llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.