Crònica del Ple extraordinari de 20 d'octubre de 2020

Es va donar compte de l’acord de la JGL de dia 1 d'octubre de 2020 sobre la sol·licitud d’accés a l’expedient de l’enllumenat públic per part d’un licitador. El regidor de Serveis Tècnics i Urbanisme, Albert Roura, va explicar que ELECNOR va presentar una sol·licitud d’accés a la documentació de l’expedient de contractació de les Obres de millora de l’enllumenat públic. Concretament volia veure el document justificatiu de baixa anormal o desproporcionada que va aportar ETRA BONAL i volia accedir a la memòria descriptiva del procés d’execució d’obra i Pla de Mobilitat continguts dins del sobre A. Analitzada la plica presentada per ETRA BONAL, la mesa de contractació va comprovar que no va indicar el caràcter de confidencialitat de les dades contingudes en el sobre A, per la qual cosa es pot donar accés al contingut de l’oferta consistent en la Memòria descriptiva del procés d’execució d’obra i Pla de Mobilitat contingut dins del sobre A. En relació a les dades contingudes a la justificació de l’oferta anormalment baixa presentada per ETRA BONAL, S.A., es va considerar que és suficient per comprendre la motivació de la justificació de la baixa el contingut de l’informe tècnic de data 17-08-2020 que l’analitza, i que és d’accés públic per trobar-se al perfil del contractant. La mesa considera que la difusió del contingut detallat de la justificació a terceres persones podria ser contrària als seus interessos comercials legítims, o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector. Per tant, es proposa la seva denegació.

Es va ratificar el Decret 776 d’esmena error de l’acord adoptat al Ple ordinari de 22 de setembre de 2020 sobre la dedicació exclusiva de l’alcaldessa. L'alcaldessa va explicar que simplement es tracta d’un error en la data de nomenament com a funcionària de carrera de Dipsalut. En lloc de ser el 18 de setembre va ser el 21 de setembre de 2020.

A continuació es va  aprovar per unanimitat la modificació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal amb relació a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi per l’any 2020. La regidora Neus Moragas va explicar que al Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 28 d’abril de 2020 es va aprovar l'addenda al conveni per la renovació de la prestació del servei durant l'exercici 2020. Amb aquesta modificació s'afegeix el cost de les accions del programa BENESTAR i COMUNITAT de 3000€.

Es va aprovar per unanimitat el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Anglès per a la prestació del servei de centre de dia “Centre de dia per a gent gran de l'Ajuntament d'Anglès” per a gent gran depenent, a Anglès, 2021.

Tot seguit es van aprovar per unanimitat la modificació provisional de les Ordenances Fiscals 2021. En David Bohigas, regidor de l'àrea, explica que només es modifica l'ordenança en el punt número 2:
- s'introdueix una bonificació del 30% de la quota integra de l'IBI per als immobles destinats a habitatge en els quals s'instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol (bonificació durant 5 períodes impositius següents).
- s'introdueix un recàrrec d'un 50% de l'IBI per a immobles desocupats permanentment. L'objectiu és mobilitzar els habitatges i que es posin a lloguer o venda per evitar tenir-los buits.

Tot seguit es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per la cessió d’uns trams de carreteres per la variant. L'alcaldessa va explicar que les obres de la Variant d’Anglès estan adjudicades per part de la Generalitat. Són 2 lots: Lot 1 OBRES, adjudicat en data 31/08/2020 a CRC Obras y Servicios, SL & Obras Subterráneas, SA & Rubau Tarrés, SA (UTE) Pressupost: 17.493.561,84 euros, més IVA. Termini: 24 mesos Lot 2 SENYALITZACIÓ, adjudicat en data 06/05/2020 a Proseñal Pressupost: 425.397 euros, més IVA. Termini: 2 mesos." Aquesta setmana han vingut a l’ajuntament a acabar de pagar signar les indemnitzacions dels terrenys expropiats als propietaris. El Departament de Carreteres de la Generalitat ens diu que la variant tira endavant atès que els diners per executar-la ja fa molt de temps que estan reservats, hi són, i que l’endarreriment de l’inici és degut als procediments administratius de licitació i adjudicació que ara s’han pogut concretar. Ens diuen que ara gastaran molts diners en una obra molt necessària pel poble i que necessiten també concretar els termes de la cessió de les carreteres que passaran a ser del poble". En acabar la variant, el carrer Indústria perdrà la seva funció de carretera interurbana i passarà a ser urbana. El mateix projecte d’obres de la variant inclou una sèrie d’actuacions per millorar el ferm de la Indústria (C-63) mitjançant un fresat previ i general, l’estesa d’una capa de mescla bituminosa i reposició de la senyalització horitzontal existent. El tram de la carretera GI-542 (Ctra d’Osor), entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+610m, perden la funcionalitat de carretera i adquireixen la condició de xarxa viària municipal. El mateix passa amb l’antiga carretera N-141z (Triassa) Si bé aquest conveni no preveu obligacions de caràcter econòmiques per part de l’Ajuntament, la cessió dels trams de carreteres a l’Ajuntament per a la seva incorporació a la vialitat urbana, comportaran un increment d’espai viari a mantenir. L’impacte econòmic per a l’Ajuntament d’Anglès es veurà reflectit en el cost de manteniment d’aquests trams de via. El conveni diu que es crearà una comissió de seguiment amb la funció de vigilància i control dels compromisos assumits i avaluar el grau d’assoliment dels seus objectius. Aquest Conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura fins al compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte i com a màxim pel termini de 4 anys. Si les obres estan en marxa però no acabades, es podrà prorrogar durant el temps indispensable per acabar les obres.

Al torn de debat sobre aquest punt, el grup municipal PAU va apuntar que es podrien retornar les contribucions especials que els veïns van pagar fa 10 anys. L'alcaldessa va explicar que el mateix carrer Triassa presenta deficiències que cal esmenar, algunes de les quals visibles (com les basses constants d’aigua davant de la planxisteria de l’entrada del poble, que a més és deguda a un problema amb el canal de regants i altres que no es veuen, com és el cas d’un col·lector a l’alçada de Ca la Mercè) i que s'hi haurà de fer front el més aviat possible amb aquests diners que fins ara estaven bloquejats.

Finalment, es va aprovar per unanimitat el conveni de servitud elèctrica i aprovació d’un conveni per a la determinació de la indemnització derivada del seu establiment, en l’execució del “Projecte Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès” de data gener 2020. El regidor Albert Roura va explicar que el Projecte d’obres de ”Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès” aquest conté una relació de béns i drets afectats per la constitució de dues servituds legals elèctriques sobre dues finques cadastrals, mitjançant la instal·lació de dos suports en façana. S’ha fet una valoració de la indemnització. La propietat d’una de les finques cadastrals situada al passatge Escoles, ha autoritzat de forma expressa a l’Ajuntament d’Anglès la constitució de la servitud legal d’energia elèctrica de forma gratuïta, mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2020. La propietat de l’altra finca ha manifestat el seu acord amb el preu just proposat en el Projecte, en concepte d’indemnització per la constitució de la servitud legal. Consta a l'expedient l'existència de crèdit adequat i suficient segons certificació de la intervenció municipal i l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General és favorable.