Crònica del Ple extraordinari de 21 d'octubre de 2021

La sessió comença amb l'aprovació per unanimitat del Projecte de millora del ferm i obres d'urbanització complementàries del Carrer Ramon Fuster i Carrer Can Planes, amb un pressupost d'execució per contracte de 596.640,35 € IVA inclòs. Respecte aquest punt el Sr. Espinet pregunta si s'ha tingut en compte el clavegueram, les voreres, l'aigua, l'electricitat i les proteccions del Rissec, i el Sr. Roura comenta que no, però l'Alcalde comenta que treballaran per disposar de proteccions.

Seguidament s'aprova el reconeixement compatibilitat a la Sra. Anna Jornet Puig, tècnica de projectes de l'Ajuntament d'Anglès, per a desenvolupar les activitats en règim d'autònoma de fotògrafa i editora.

Posteriorment, es va ratificar per unanimitat la modificació dels estatuts del Consorci del Ter, i es va nomenar al Sr. Jordi Pibernat Casas com a representant de l'Ajuntament.

També es va aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per l'any 2022, El grup municipal PAU s'hi va abstenir, ja que estaven d'acord amb les modificacions de les ordenances 9 (taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l'inici de les activitats) i 16 (taxa per la ocupació del domini públic, i al no estar d'acord amb l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres.

Es va aprovar per unanimitat la moció en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al municipi d'Osor, per instar al Consell Comarcal de la Selva a mostrar el seu rebuig i al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci un gir en les actuals polítiques. També es v aprovar iniciar una campanya de sensibilització en defensa del territori.

Seguidament es va aprovar inicialment i per unanimitat el Projecte d'instal·lació elèctrica pels equipaments de les Naus Bures de l'Ajuntament d'Anglès, amb un pressupost d'execució del contracte de 122.254,39€ IVA inclòs. El Sr. Espinet va comentar que no s'inclou dins del projecte la manyeria, que no hi haurà prou potència i que hi ha un error en la instal·lació de les lluminàries, ja que no hi ha fals sostre.

Finalment es va aprovar pels vots a favor de l'equip de govern, la coordinació serveis de recollida i tractament de residus i la neteja viària a la Diputació de Girona. L'oposició manifesta que s'abstè perquè no ho veuen clar.