Crònica del Ple extraordinari de 21 de maig de 2019

En el primer punt d'aquest ple es va acordar la resolució de les al·legacions, correcció d'errades d'ofici i aprovació de la relació/valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès. Algunes al·legacions van ser totalment desestimades i altres estimades parcialment. El complement específic de la relació de llocs de treball està actualitzat a data 1 de juliol de 2019. També es va aprovar fer un text refòs amb totes les millores obtingudes pels treballadors de la corporació.

Es va aprovar provisionalment per unanimitat la modificació puntual núm. 5 del POUM “Ajust de la reserva del sistema de comunicacions, del nou eix Brugent-Ter” presentada per Antex, SA que permetrà que Antex pugui ampliar el seu magatzem a 25 metres de la carretera enlloc dels 75 metres que marcava el POUM aprovat el 2012.

A continuació es va aprovar una addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació a la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l’Ajuntament per l’exercici 2019.

Seguidament es va aprovar una modificació pressupostària de 71.000 € per fer front a una modificació del projecte de les obres de Rehabilitació de l’Arcada Can Verdaguer, que forma part del Pla de Barris, justificada en l’informe de l’arquitecte municipal en data 25/04/2019, així com una altra modificació pressupostària de 2376 € per fer front a quotes endarrerides del recentment dissolt Consorci CILMA.

Finalment, es va acordar estimar el recurs de reposició presentat per Laura Corsunsky Moré en data 17 de maig de 2019, en representació dels veïns que tenen el dret d'ús de la terrassa de l'arcada de Can Verdaguer, contra l’acord de Ple de data 2-04-2019 que inadmetia les al·legacions presentades contra l’acord de ple de 29-01-2019.