Crònica del Ple Extraordinari de 27 de febrer 2018

L'ajuntament forma part del Consorci del Ter, el qual ha incorporat nous municipis i per tant la quota ha variat, essent més repartida entre els municipis que en formen part. El ple ha aprovat aquestes modificacions i la nova quota per unanimitat.

El pla de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i el servei de deixalleria mancomunada estan delegats al Consell Comarcal de la Selva des de l'any 2011. Anualment s'ha d'aprovar el pla de gestió i de servei, per tant es planteja aprovar el pla del 2018. S'ha aprovat amb els vots a favor de PDCAT, AM, PAU i la CUP s'ha abstingut.

També s'ha aprovat per unanimitat el programa "Treball i Formació" que es desenvolupa mitjançant conveni amb el Consell Comarcal. Aquest programa permet donar feina a persones en situació d'atur de llarga durada a un preu subvencionat. Gràcies a aquest programa es podran dur a terme actuacions de reforç de jardineria i d'obres i serveis. Per tal de finançar la part que l'ajuntament ha d'aportar, ha calgut fer una modificació de crèdit. Aquest punt ha estat votat a favor per unanimitat.

El mes d'octubre passat es va acabar el contracte de neteja d'espais municipals. Ara cal procedir a licitar de nou aquest servei per procediment obert. S'ha dut a terme un estudi professional per tal de conèixer les necessitats de neteja dels espais i ajustar les condicions del contracte a aquestes. Es preveu una durada de contracte de 3 anys prorrogables anualment fins a 3 vegades. En aquest punt, el grup PAU s'ha abstingut i la CUP ha votat en contra ja que considera que aquest servei s'hauria de municipalitzar.

A continuació s'ha aprovat per unanimitat la pròrroga del conveni amb la Generalitat per la prestació del servei del Centre de Dia per al 2019. També s'ha demanat de nou l'augment de places del centre de dia per disposar de 35 places totals (25 públiques i 10 privades).

Finalment, s'ha donat compte del seguiment favorable del pla d'ajust, del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del període mig de pagament a proveïdors.

Ple extraordinari 27 de febrer de 2018