Crònica del Ple extraordinari de 27 de juny de 2019

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari realitzar el "Ple del Cartipàs" en el qual es determinen les diferents regidories, qui en seran els responsables polítics de cada àrea, les retribucions i la periodicitat de les sessions plenàries, entre altres.

Pel que fa a sessions ordinàries del Ple de la corporació, continuaràn tenint lloc l’últim dimarts de cada dos mesos dels mesos imparells a les 20 hores. Hi haurà una comissió Informativa genèrica del Ple (amb sessió ordinària serà cada dos mesos, el dijous anterior a la celebració del ple ordinari, a les 20:00 hores) i de una Comissió Especial de Comptes.

També s'han nomenat els representants de la corporació als diferents organismes públics en els quals participa de manera assembleària.

A continuació es va establir que la Sra. Àstrid Desset i Desset, alcaldessa de la corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals i unes retribucions de 21.904,92€ bruts anuals, en la línia del que ja venia percebent a la legislatura passada.

La Sra. Rosa Torns Vila, segona tinent d’alcalde de la corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 7.800 € bruts anuals.

Els Srs. David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparrós, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez Berenguer, i Neus Ros Vicente, rexerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.

La resta de regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de data 15 de juny de 2019, cobraran segons el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació.

Per altra banda, els grups polítics municipals percebran una dotació econòmica de caràcter anual integrada de 300 € per regidor.

Finalment es va aprovar l’increment del 0,25% a les retribucions bàsiques (sou i triennis) i al complement de destí de tot el personalal servei de la Corporació amb efectes des del dia 1 de juliol de 2019.