Crònica del Ple extraordinari de 28 de desembre de 2021

A l'inici del Ple l'alcalde va donar compte de dos resolucions de l'alcaldia:

  • La núm. 1383, de contractació temporal per substitució d’una treballadora de la llar d’infants.
  • I la núm. 1046, d'establiment preu públic concert pel 1 d'octubre de 2021.

En segon lloc es va reconèixer la compatibilitat a la Sra. E.P.P., agent interina de la Policia Local d'Anglès, perquè pugui desenvolupar la feina d’agent comercial de Thermomix i Tupperware.

A continuació els dos grups municipals van aprovar una moció en relació a la mala qualitat subministrament elèctric al municipi i a la comarca de La Selva. A més, es va demanar a la ciutadania d’Anglès i als Ajuntaments de la comarca que, mentre no s’obri per part de la Generalitat un canal específic per a queixes i reclamacions, facin arribar les seves denúncies al propi Consell Comarcal al correu presidencia@selva.cat.

També es va aprovar el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Anglès pel període 2022-2025.

Tot seguit es va aprovar per unanimitat de tots els regidors la modificació de la relació de llocs de treball (RLT), per a modificar el sistema de selecció de les places d'administratiu.

També es va donar compte de la sentència número 176/2021 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, sobre el recurs ordinari 17/2021 interposat per l'Ajuntament d'Anglès contra Dipsalut, i que reconeix a aquest últim com el responsable d'assumir les cotitzacions de la Seguretat Social de la Sra. Àstrid Desset Desset, mentre duri la seva situació de serveis especials. Però la resolució del tribunal no es ferma i contra ella es pot interposar recurs d'apel·lació al TSJC.

Finalment es va aprovar per unanimitat la modificació del contracte, amb efectes retroactius a partir de l'1 de setembre de 2021, amb l'empresa Bfree Global Services SL, que presta els serveis de neteja dels edificis municipals, reduïnt en 10 hores setmanals el servei. També es va aprovar sol·licitar a l'empresa el desglós de la bossa d'hores que l'Ajuntament té pendent i requerir-li els albarans d'especialista des del 01/07/2018 fins a l'actualitat.