Crònica del Ple extraordinari de 30 d'abril de 2019

Havent-se rebut les credencials del Sr. Albert Roura Ferrer, s'acorda acceptar la seva presa de possessió com a nou regidor.

A continuació es van sortejar els membres de les meses electorals per a les eleccions municipals i europees del 26 de maig.

Es va acorda endarrerir el Ple de 28 de maig per acordar totes les actes que hi hagin pendents.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat iniciar el procediment d'elaboració per l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball, on s'inclou l'Estudi Organitzatiu, Valoració de Llocs de Treball i Definició de la Relació de Llocs de Treball i donar audiència als representants dels treballadors, en concret al Delegat de Personal i al Comitè d'Empresa perquè en un termini d'onze dies hàbils des de la notificació del present acord puguin presentar les al·legacions pertinents.

Es va acordar per unanimitat donar de baixa llibres vells de la biblioteca municipal Joaquim Bauxell. El regidor Sr. Josep Casadellà va explicar que "hi ha tot una sèrie de llibres, molts llibres, que ja estan omplint la sala d'arxius i aquests llibres estan descatalogats perquè són llibres que no s'han usat normalment, o llibres que ja estan fora de l'ús normal de les biblioteques. Aquests llibres aniran destinats a la seu central de les biblioteques que és qui les distribueix a totes les altres biblioteques dels pobles que no tinguin aquests volums o que hi estiguin interessats."

Es va ratificar l’acord de dissoluciói liquidacióde l’associació d’ens locals Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines, ambefectes eco-nòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en sessióde 14 de marçde 2019.

Es va aprovar la certificació d'obra núm.2 de data 31 de gener de2019 de les obres de rehabilitació dels edificis del carrer Fàbriques 5-19 i 8-18 per un import de 133.870,23€ corresponent a les despeses efectuades durant el mes d’octubre pels conceptes que consten a la mateixa i reconèixer l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida corresponent del pressupostordinari vigent.

També es va aprovar la certificació d'obra núm.9 i última de l'actuació número 1 del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès per un import de 3.812,08€ (Pla de Barris).

Finalment es va donar compte d'una contractació urgent i temporal (màxim 3 mesos) d'una persona d'Anglès inscrita al SOC atès que s’han realitzat dos processos selectius de borses de treball per la contractació temporal d’un peó de la brigada municipal i que aquests han quedat deserts. Es proposa la contractació d’un peó de la brigada amb caràcter urgent degut a les necessitats del servei. En data 4 d’abril es va publicar a la pàgina web del SOC una oferta de treball (referencia 0419/3850), a fi de cobrir temporalment la plaça de peó de la brigada, fins a la creació d’una nova borsa de peó. El 25 d’abril l'aparelladora municipal i l'oficial de 1a de paleteria de la brigada van dur a terme una entrevista personal als candidats que consten a l'expedient amb la proposta de contractació.

Consulta l'Acta aprovada