Crònica del Ple extraordinari de 7 de març de 2019

El passat 7 de març de 2019 es va convocar un Ple extraordinari per donar tràmit urgent a una modificació urbanística sol·licitada per Antex S.A. el passat 25 de febrer de 2019 per tal de poder construir un magatzem al costat de les naus existents, a la mateixa distància en que es troben aquestes, és a dir a 25 metres de la carretera N-141e.

Sense aquest tràmit, d'acord  amb el pla urbanístic municipal (POUM), aprovat el 2012, les construccions a tocar d’Antex s’havien de fer a 75 metres de la via, segons dictamina la llei de carreteres que estableix línies de reserva per a futures ampliacions. La modificació també és possible perquè no afecta el traçat de la futura variant, que enllaçarà la C-63 (a l’altura del cementiri) amb l’N-141e (a la zona de la Farga i de la Riera Seca) i farà 2 km de llargada. Consten al'expedient l’informe tècnic i jurídic emès en data 1 de març de 2019 per l’arquitecte municipal i la secretària accidental, en sentit favorable a la tramitació. 

Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat.

El segon punt del ple ha estat l'aprovació del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i equipaments municipals.

Els Serveis Tècnics municipals han estat treballant durant mesos en l'elaboració dels Plecs de Prescripcions Tècniques (condicions tècniques) i administratives pels quals es regirà la licitació. El contracte tindrà una durada de dos anys comptat des de la data següent a la formalització del contracte. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de 5 anys (durada inicial més pròrrogues). El pressupost base de licitació és de 27.630,63€, més l’IVA al 21% (5.802,43€), essent el total de 33.433,06€ per un any de contracte.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

A continuació s'han aprovat per unanimitat els preus d'hores extres per a la brigada i la policia local, així com la quantitat del pressupost destinada a borsa d'hores extres.

Tot seguit s'ha aprovat també per unanimitat ratificar un decret d'alcaldia signat per urgència per tal de desenvolupar un any més actuacions gràcies al programa "Treball i Formació" en conveni amb el Consell Comarcal mitjançant el qual es dona feina de paleteria i jardineria a aturats de llarga durada.

Per acabar, la interventora ha donat compte de les execucions trimestrals del 4t trimestre 2018 LO 2/2012 i dels informes trimestrals del 4t Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.

Ple extraordinari de 7 de març de 2019