Crònica del ple extraordinari del 8 d'octubre de 2019

En el primer punt del ple, el regidor d'urbanisme, Albert Roura, ha explicat que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió del 24 de juliol de 2019, va acordar aprovar definitivament la modificació puntual número 3 del POUM a l'àmbit de l'Impremta Pagès amb la condició que es presenti un text refós completant la documentació aportada i incorporant la nova fitxa i el plànol modificat de règim del sòl del POUM.

En data 17 de setembre i mitjançant registre d’entrada, Impremta Pagès presenta a l’Ajuntament el Text Refós de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 3 del POUM, que dóna compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

Vist l’informe favorable, de data 1 d’octubre de 2019, emès per l’arquitecte dels SSTT del Consell Comarcal de la Selva es proposa acordar la verificació del text refós i trametre’l a Urbanisme. S'aprova per unanimitat.

En segon lloc, el regidor d'economia i hisenda, David Bohigas, explica que cal aprovar el compte general de l'exercici 2018. El grup municipal de Junts per Anglès vota a favor mentre que el grup PAU s'absté.

Finalment, s'expliquen les modificacions de les ordenances fiscals per l'any 2020:

1.- Modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost de Béns Immobles (IBI). S’incrementa un 3%, per tal de fer front a les necessitats de la despesa corrent del pressupost. La repercussió mitjana per subjecte passiu titular d’un habitatge serà aproximadament 20€ anuals.

2.- Modificació de l’ordenança fiscal número 12 “Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics”, en el sentit d’incorporar una nova bonificació del 15% per la utilització de la deixalleria, per tal d’incentivar la recollida selectiva.

3.- Modificació de l’ordenança fiscal número 14 “Taxa per la utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals”, i en concret en el sentit de substituir la paraula jubilats per persones de més de 65 anys, i fer alguns reajustos en algunes quotes.

4.- Modificació de l’ordenança fiscal número 27 “Taxa reguladora de prestació de serveis a la Biblioteca Joaquim Bauxell”, per tal de reduir les tarifes de les fotocòpies, vist el cost de les mateixes, ja que la maquinària actual és més eficient que la anterior.

5.- Modificació de les tarifes del preu públic de la Llar d’Infants, amb un increment mig del 2,5%, per tal de compensar, en una petita part, l’increment de cost derivat de la major qualitat en el servei.

6.- Modificació de les tarifes del preu públic d’activitats a la Biblioteca, en el sentit d’incorporar l’interval de preus de les sortides literàries i culturals.

S'aprova amb els vots a favor de Junts per Anglès i els vots en contra del grup PAU.