Crònica del Ple Extraordinari Telemàtic de 28 d'abril de 2020

El 28 d'abril de 2020 es va celebrar el primer ple amb mitjans telemàtics d'Anglès. Es va utilitzar la plataforma de reunions virtuals LOCALRETMEET, basada en l'aplicació Jitsi Meet però allotjada en servidors del Consorci Localret (Barcelona) i amb retransmissió en directe per Youtube.

El ple complet es pot visualitzar a l'enllaç que trobareu al final de la crònica.

Cal destacar tres punts de caràcter pressupostari:
- La modificació del calendari fiscal i suspensió d'algunes taxes municipals degut a l'estat d'alarma
- La incorporació al pressupost 2020 de 74.500 € del superàvit del 2019 (màxim permés pel RDL 8/2020) per a ajudes i despeses relacionades amb la crisi del COVI19
- L'aprovació de la liquidació del pressupost 2019 amb un superàvit resultant positiu de 496.948,02 €.

Pel que fa ala modificació del calendari fiscal i altres mesures tributàries, es concreta de la següent manera:
- El Consell Comercal de la Selva ha endarrerit la data de cobrament de tributs en període voluntari fins el 4 de maig
- l'ajuntament canvia el calendari de l'IBI (Impost de Bens Immobles) de la següent manera:
33% Maig /Juny
33% Agost/Setembre
34% Novembre/Desembre

No es cobraran mentre duri l'estat d'alarma les taxes i preus públics següents:

- Llar d'infants
- Instal·lacions esportives
- Ocupació de via pública amb taules i cadies (bars i restaurants)
- taxes del mercat setmanal
I finalment, es suspèn, prèvia petició dels establiments afectats pel tancament obligatori de l’estat d’alarma el cobrament de:

-Taxes d’escombraries comercials i industrials

Per altra banda, els 74.500 € que s'incorporen al pressupost per a ajudes i despeses relacionades amb la crisi del COVID19 es desglossen de la següent manera:

Codi aplicació pressupostària

Descripció

Import modificació (€)

231 14300

Altre personal

11.150,00

231 16000

Seguretat Social serv. Socials

3.350,00

231 22105

Productes alimentaris

17.000,00

231 22106

Productes farmacèutics

3.000,00

231 22199

Adquisició EPI’s

10.000,00

231 48006

Ajuts situació emergència COVID-19

30.000,00

 

TOTAL

74.500,00

Es van aprovar les tarifes de 2020 de serveis de recollida de deixalles, deixalleria i neteja viària prestats pel Serveis Mediambientals Nora que ascendeixen a un total de 418.288,96€.

Es va aprovar l'addenda al conveni amb en Consell Comarcal per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats per a l'any 2020 fixant l'aportació de l'ajuntament en 72.694,24 per al servei bàsic d'atenció social i en 8.789,11 per al servei social especialitzat.

Durant la primera part del Ple es va donar compte i ratificar tots els decrets dictats durant l'estat d'alarma i relacionats amb l'emergència:
- Mesures autoorganitzatives dels serveis de l'ajuntament davant de la pandèmia
- Nomenament de 2 agents de la policia local de forma urgent
- Adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus
- Suspensió de les obres de l'Arcada de Can Verdaguer, suspensió de diversos contractes de serveis (monitoratge i jardineria) i modificacions en el contracte de neteja.
- Horaris comercials en dies festius
- Adquisició de tests per a la policia local
- Suspensió de la zona verda d'aparcaments comercials mentre duri l'estat d'alarma
- Adhesió al servei de videoconferència LOCALRETMEET
- Renovació del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i famílies per a la prestació del servei del Centre de Dia El Molí de Cuc per a l'any 2021.

Finalment es va aprovar l'adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya elaborat per l'ACM i la FMC.