Crònica del Ple extraordinari virtual de 16 de juny de 2020

En primer lloc s'ha donat compte del Decret 422 de 29 de maig el qual autoritzava incorporar les parades dedicades al tèxtil al mercat setmanal.

La resta de punts s'han aprovat tots per unanimitat.

S'ha aprovat la modificació de l’ordenança de tinença d’animals incorporant la necessitat de diluïr les orines dels animals a la via pública i al mobiliari urbà. Les miccions dels gossos fan malbé els fanals, papereres, bancs, i altres elements i embrut la via pública amb una olor molesta, sobretot a l’estiu.  Quan la modificació sigui definitiva, els propietaris de gossos hauran de treure’ls a passeig amb una ampolleta d’aigua. La policia podrà, durant les rondes de vigilància del municipi, demanar als propietaris d’animals que els estiguin passejant veure si disposen de l’ampolla d’aigua i de bosses per recollir els excrements. Aquesta modificació s’ha d’exposar públicament durant 30 dies i s’hi podrà presentar al·legacions. Un cop resoltes si n’hi haguessin i aprovada definitivament la modificació, passaria a ser vigent. Se'n farà difusió al butlletí municipal i a tots els canals de difusió de l’ajuntament. L’agent cívic també s’ocuparà d’informar a les persones quan passegin els animals.

A continuació s'ha aprovat definitivament del projecte de millora de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès després de ser exposat públicament durant el període de 30 dies hàbils sense que s’hi hagin presentat al·legacions. En data 18 de maig de 2020 es va rebre l’informe favorable emès pels Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya que incorporava unes consideracions que s’han pogut tenir en compte i incorporar al projecte. 

Relacionat amb el punt anterior, i un cop aprovat el projecte, s'ha procedir a aprovar l'expedient de licitació de les obres del Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat d’Anglès. S’aproven també els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la seva adjudicació. El termini d’execució del contracte serà de 6 mesos. El contracte no es podrà prorrogar. El pressupost base de licitació és de 857.960,22€, més l’IVA al 21% (180.171,65€), essent el total de 1.038.131,8€. Es designa a l’Àrea de serveis territorials de l’Ajuntament d’Anglès com a unitat encarregada del seguiment del present contracte, i concretament a l’enginyer municipal. Es publicarà l’anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de 20 dies les empreses interessades presentin les seves ofertes. Finalment, es delega a la Junta de Govern Local les facultats com a òrgan de contractació del present contracte, als efectes d’aconseguir una major celeritat i eficàcia en la seva tramitació.

S'ha aprovat la cessió de la finca on hi ha el CAP d’Anglès a favor de CatSalut sota la figura jurídica de la mutació demanial subjectiva. La finca es destinarà a la prestació del servei d’atenció primària dintre dels propers 5 anys des de la formalització de la mutació i s’haurà de mantenir durant un període de 30 anys. En cas de no destinar-se la finca a la finalitat per la qual s’acorda la present mutació demanial, operarà la reversió del bé a l’Ajuntament

S'ha aprovat també dues modificacions de crèdit, una en relació al conveni de Juventut del 2018 i l'altra per redistribuïr les partides d'ajudes per aliments i farmàcia pel COVID.

S'ha acordat la renovació del conveni de delegació de competències amb el Consell Comarcal de la Selva per la prestació del servei de gestió de residus durant els propers 2 anys.

S'ha desestimat una petició de compatibilitat d’una treballadora per exercir una segona activitat professional perque actualment està gaudint d’una reducció de jornada que és incompatible amb una segona activitat.

Finalment s'han aprovat les Bases reguladores d’ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès per l’any 2020. L'objetiu d'aquests ajuts és donar suport i potenciar activitats d’estiu entre infants i adolescents d’Anglès, garantint la igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les diferents propostes de les activitats d’estiu, mitjançant un procediment de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades a les famílies que tinguin nens/es empadronats a Anglès nascuts entre el 2004-2017. S’entendrà per casal d’estiu subvencionable l’activitat d’educació en el lleure que tingui les característiques següents:

- Que el casal es realitzi al municipi d’Anglès.
- Estar fonamentada i organitzada en base a un projecte educatiu.
- Ser una activitat oberta a tota la població infantil o juvenil del poble d’Anglès, és a dir, que no sigui una activitat restringida a les persones membres o associades de l’entitat organitzadora.
- Tenir una durada no inferior a les quatre setmanes, entre els mesos de juny a setembre de 2020.

Així doncs, aquests ajuts estan concebuts per ser destinats principalment a aquelles famílies que es trobin en una situació sòcio-econòmica desfavorida, per causes sobrevingudes recentment i no previsibles, derivades de la difícil situació econòmica actual. Seran les entitats organitzadores les que percebran els ajuts i es responsabilitzaran de minorar el cost de les activitats al que han de fer front les famílies, prèviament valorades per la Comissió Tècnica de Valoració.

Les bases s’exposaran duran 30 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar les al·legacions. Posteriorment s'obrirà la convocatòria.