Crònica del Ple ordinari de 13 d'abril de 2021

Un cop aprovada l'acta de la sessió ordinària número 2 de 26 de gener de 2021 es dona compte de les Juntes de Govern Local de la número 22 de 19 de novembre de 2020 a la número 6 de 18 de març de 2021. Tot seguit, es dona compte dels decrets aprovats des de l'ultima convocatòria i es ratifica el decret 56 de 19 de gener de 2021 pel qual se suspenen les liquidacions de les taxes pels cursets de natació del mes de novembre passat, atès que la piscina va estar tancada del 30 d’octubre al 22 de novembre i no es van poder fer els cursets de natació.

Tot seguit el 1r tinent d'alcalde, Jordi Pibernat, dona compte del decret 41 de 18 de gener dictat per ell, per delegació, segons el qual, i en base a un dictamen de la secretària i de la TAG jurídica, es conclou que per a la defensa dels interessos municipals és procedent emprendre accions contra la resolució de Dipsalut en relació a les desepeses de seguretat social de l'alcaldessa.

A continuació el regidor d'Hisenda, Economia i Patrimoni, David Bohigas, explica que la normativa vigent exigeix elaborar un Pla de Disposició de Fons per tal d’establir els criteris i ordre de prelació en els pagaments de la Tresoreria Municipal i és el que es va aprovar al Decret 209 de 4 de març de 2021.

En relació al Decret 298 de 26 de març de 2021 en regidor d'Educació Jordi Pibernat dona compte de la  prorroga del contracte de la Sra. Paula Droch Sirvent per màxima urgència, fonamentat en un informe de la directora de la Llar, i se li fa un contracte laboral temporal de 18,75 h setmanals com a tècnica auxiliar educadora de la llar d’infants.

Finalment, com a últim decret del qual cal donar compte, l'alcaldessa Astrid Desset diu que s'ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament d’Anglès pels cursos de nivell bàsic de català. El cost del conveni és de 2.350 € per a aquest trimestre. (màxim 25 alumnes per curs)

A continuació el regidor David Bohigas va donar compte de la liquidació dels pressupostos 2020. El resultat pressupostari ajustat és de 780.585,55 €, el romanent de tresoreria per a despeses generals d'1.533.556,00 €. El superàvit o capacitat de finançament positiu és de 628.338,21 € i s’ha donat compliment a la regla de la despesa.

El regidor de l'àrea económica afegeix que en data 24 de març la Intervenció municipal va signar el Pla Anual de Control Financer. Aquest recull totes les actuacions panificables de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori:

  • auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei i no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures electròniques en cap de les fases del procés
  • informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
  • verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària

I a més, es proposa també:

  • Procedir a la revisió, d’entre 5 i 10 expedients de contractes menors adjudicats el 2020, a fi de comprovar que es reunien els requisits establerts a la LCSP. El mostreig es farà de manera aleatòria entre els expedients de contractació menor que figuren al gestor d’expedients
  • Analitzar la tramitació dels impostos conforme a l’ordenança municipals dels expedients del 2020 de Comunicacions i llicències d’obres de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, seleccionats mitjançant mostreig aleatori.

A continuació l'alcaldessa proposa aprovar la moció sobre l'amnistia segons la qual es declara que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal i reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya i demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part. Es va aprovar per unanimitat.

Al punt següent l'alcaldessa explica que l'ajuntament ha rebut una comunicació del TSJC demanant que, com cada 4 anys, s'iniciin els tràmits a fi de proposar a aquest Tribunal les persones que han d'exercir el càrrec de jutge de pau titular d'Anglès. L’ajuntament anunciarà la vacant amb prou antelació, mitjançant convocatòria pública, amb indicació del termini i el lloc de presentació d'instàncies. Això s'ha de publicar en el butlletí oficial de la província i mitjançant edictes en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, al jutjat de primera instància i instrucció del partit o jutjat degà i al jutjat de pau mateix. L'elecció de jutge de pau i del seu substitut l'efectua el ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre les persones que, a més de reunir les condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi ha cap sol·licitant, el ple elegeix lliurament amb subjecció als mateixos requisits de procediment.
S'acorda per unanimitat.

A continuació es vota l'atorgament de la compatibilitat a l'arquitecta municipal per exercir per compte propi i també estar treballant a l’Administració. Les condicions són que no es podrà modificar la jornada de treball i horaris de l’interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. La treballadora no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per l'exercici de l'activitat mercantil, industrial o professional. S'aprova per unanimitat.

Tot seguit la regidora de Serveis a les Persones, Neus Moragas explica que l'ajuntament va signar un conveni d’encàrrec de gestió del servei de Centre de Dia per 4 anys amb SUMAR i el Consell Comarcal de la Selva. Ara es proposa al Ple una addenda a l’encàrrec, per un any més, amb efectes en data 22 de març 2021. Hi ha un canvi respecte al conveni anterior i és que s’afegeix un límit de 50.000 € anual en concepte de dèficit del servei. L’informe de fiscalització prèvia és de CONFORMITAT. L’informe de Secretaria remarca el pronunciament judicial que hi va haver a principis d’aquest any (que encara no és ferm) i fa constar que durant l’any de pròrroga hem d’avaluar jurídicament:
- altres formes de gestió directa o indirecta, com podria ser licitar el servei o delegar-lo al Consell Comarcal de la Selva.
- avaluar els canvis en els estatuts que s’estan duent a terme per part de SUMAR per reforçar el control anàleg dels socis minoritaris; i la futura sentència del Tribunal Suprem que dictamini amb relació al recurs presentat per SUMAR a la sentència del TSJ de Catalunya; a fi de valorar si la compra de participacions/encàrrec de gestió com a soci minoritari és ajustada a dret.
Així doncs, es prorroga per 1 any per poder prestar el servei mentre s’estudien les alternatives i aspectes jurídics. S'aprova per unanimitat.

A continuació el regidor de Joventut, Jordi Pibernat, proposa l'aprovació inicial del reglament del consell d'infants i joves d'Anglès. Afegeix que en data 10 de febrer de 2021 es va convocar la comissió d’estudi per la creació del reglament del Consell d’infants i joves d’Anglès. El text íntegre del reglament va estar exposat al públic mitjançant l’ e-tauler del 22 de febrer de 2021 al 15 de març de 2021, ambdós inclosos, i també a la web som.angles.cat. No es van presentar al·legacions, reclamacions, ni suggeriments durant el període d’exposició al públic. S'aprova per unanimitat.

El següent punt és l'aprovació definitiva de l'Avanç de Pla parcial del Sector PPU 06.3 Can Perolada III proposat pel regidor d'Urbanisme, Albert Roura. Per decret d’Alcaldia el dia 1 de juny del 2018 es va aprovar inicialment l’Avanç del Pla Parcial del sector 06.3 Can Perolada III i la seva divisió en subsectors 1 i 2, promogut per ANTEX. El document va estar a informació pública sense que es presentessin al·legacions. El 3 de març del 2020 mitjançant registre d’entrada la Comissió d’Urbanisme de Girona va fer arribar unes observacions a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial previst. El 27 de març del 2020 l’enginyer Jordi San Millan va presentar la darrera versió del document de l’Avanç del Pla Parcial al que fem referència als efectes de la seva aprovació definitiva on es recullen les modificacions introduïdes per tal de donar compliment als informes sectorials rebuts: Informe favorable del Servei Territorial de Carreteres de Girona respecte al límit d’afectació on es veu que el sector queda fora de la zona de domini públic de la carretera. Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental on diu que l’Avaluació Ambiental Estratègica global del Pla parcial ha de quedar definida dins dels respectius subsectors. Informe favorable del Departament d’Empresa i Coneixement Informe favorable de l’ACA amb algunes consideracions que es resoldran dins dels diferents subsectors d’aquest mateix Pla. Acord de la Comissió territorial d’Urbanisme amb la mateixa línia que ho fa el Servei Territorial de Carreteres respecte a la zona de domini per tal que s’ajusti al POUM d’Anglès Informe DESFAVORABLE tramès pel Consell Comarcal de la Selva sobre la connexió dels subsectors 1 i 2 del Pla Parcial Urbanístic a l’EDAR d’Anglès i la Cellera però que segons els Serveis tècnics i jurídics de l’Àrea de Serveis Territorials aquest informe desfavorable no impedeix l’aprovació definitiva del present document, ja que només té incidència en les previsions concretes del Pla parcial del subsector 1 i 2 que hauran de proposar les mesures corresponents per adaptar-s’hi. Per els punts exposats, i vist l’INFORME FAVORABLE de l’Aprovació Definitiva de l’Avanç del Pla Parcial Sector 06.3 Can Perolada III justament tramès pels serveis tècnics i jurídics de l'Àrea de Serveis Territorials es proposa APROVAR DEFINITIVAMENT l’Avanç d’aquest Pla Parcial del sector 06.3, publicar el present acord al butlletí Oficial de la Provincia de Girona i a la web municipal i notificar el present acord al promotor del Pla així com a tots els propietaris inclosos en el sector, que en aquest cas és ANTEX com a propietari únic. S'aprova per unanimitat.

El punt següent està lligat a l'anterior. El regidor d'Urbanisme Albert Roura explica que el projecte del Pla Parcial Urbanístic del PPU 06.3 de Can Perolada III es va tramitar simultàniament amb el del Subsector 1, també promogut per ANTEX i aprovat inicialment l’1 de juny de 2018. L’edicte d’informació pública va sortir publicat al BOP núm. 121 del 22 de juny del 2018 i juntament amb el Pla i l’estudi ambiental estratègic es va sotmetre a informació pública de 45 dies i tampoc es va presentar cap al·legació. Per altra banda es van sol·licitar els informes sectorials de les diferents administracions afectades com son la de L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona Els Serveis Territorials de Carreteres El Departament d’Empresa i Coneixement L'Agència Catalana de l’Aigua La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona Protecció Civil La Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvament i Un informe de Mobilitat El 19 de febrer de 2020 l’enginyer de ponts, canals i camins (Jordi San Millan) de l’empresa ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES va presentar el document del Pla Parcial Urbanístic PPU 06.3 Can Perolada III - Subsector 1 que recull les condicions establertes i dóna resposta als condicionants del diferents informes sectorials. El 4 de maig de 2020 el Consell Comarcal de la Selva emet un informe DESFAVORABLE en relació a l’estat de saturació de l’EDAR d’Anglès - La Cellera El 3 de març, la nostra arquitecte municipal emet un informe en que conclou que cal completar el document presentat i recollir les diferents observacions, entre les quals hi consta la necessitat que el Pla Parcial destini una reserva de sòl, dins del subsector per ubicar-hi un sistema de depuració propi. El 5 de març del 2021 la Tècnica d'Administració General proposa la suspensió de la tramitació del present expedient per a la incorporació de les esmenes indicades. Per tot això proposo SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ del Pla Parcial Urbanístic 06.3 “Can Perolada III”– Subsector 1, promogut per ANTEX, SA i redactat per l’enginyer de ponts, canals i camins Jordi San Millan Filba, fins a la presentació d’un nou document que incorpori una solució alternativa per al tractament de les aigües residuals del sector. S'aprova per unanimitat.

A continuació es proposa l'aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE MILLORA DEL SANEJAMENT MUNICIPAL (FASE 1). El regidor d'Obres i Servei Jordi Blanquez explica que els carrers St Miquel, passatge entre st Miquel i Eixample, plaça del Remei, Nord ( zona palillos) i Verneda hi estan inclosos. Per encàrrec de l’ajuntament, es va redactar un projecte per a la renovació i millora del funcionament de la xarxa d’aigües pluvials i residuals, amb un pressupost d’execució per contracte de 586.019,74 € i 123.064,15 € d’IVA. Ara s’aprova inicialment pel Ple, amb tots els informes dels tècnics municipals favorables, es sotmet a informació pública i es demanen informes sectorials a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Les actuacions que s’hi preveuen figuren també al pla director de sanejament municipal aprovat en anys anteriors. Als següents trams es substitueix el col·lector de sanejament existent per un nou col·lector de doble paret inclosos pous i connexions: Passatge del Carrer Sant Miquel C/Sant Miquel des de C/Pius XII fins al col·lector general N-141 C/ Nord entre C/Pius XII i C/Verneda C/ Verneda entre C/Nord i C/Sant Miquel Als següents trams es posen nous col·lectors de pluvials: Passatge del Carrer Sant Miquel C/Sant Miquel i C/Industria des de C/Verneda fins al creuament del Torrent Verneda amb C/Indústria C/ Verneda entre C/Nord i C/Sant Miquel. S'aprova per unanimitat.

El regidor d'Obres i Serveis, Jordi Blanquer, proposa aprovar l’inici de l’expedient administratiu que ha de permetre la tramitació del contracte d’obres previstes en el Projecte de millora del sanejament municipal que s'acaba d’aprovar inicialment al punt anterior. Mentre segueix el seu curs fins que és aprovat definitivament, els tècnics municipals treballaran en els plecs de prescripcions tècniques per licitar. En aquest acord també es delega a la Junta de Govern la licitació, execució i finalització del contracte d’obres. S'aprova per unanimitat.

A continuació el regidor d'Economia i Hisenda, David Bohigas planteja la necessitat d'una modificació de crèdit 06/2021 per fer front al reconeixement de les quotes de la comunitat de propietaris de la Plaça de la Vila número 2 del qual aquest ajuntament és propietari, pels exercicis 2016-2020 i per a poder-les pagar cal efectuar una modificació del Pressupost. S'aprova per unanimitat.

A continuació també cal reconeixer la quota del 4rt trimestre del 2020 dels cursos de nivell bàsic de català que ha pujat 2.350,00 €. En correspondre a una despesa del 2020, s’incoa l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb la finalitat d'aplicar al pressupost de l'exercici corrent l’esmentat conveni de col·laboració. S'aprova per unanimitat.

 Al següent punt, l'alcaldessa proposa una modificació de la plantilla, en virtut de la potestat d’autoorganització que la llei reguladora de les bases de règim local atribueix als ajuntaments. Es proposa amortitzar la plaça de tècnic auxiliar d’informàtica i incrementar una plaça d’agent de la policia local. Com que l’amortització es basa en un informe de la secretària municipal de l’Ajuntament d’Anglès, on orgànicament consta el lloc de treball de tècnic auxiliar informàtic i en el qual es motiva l'amortització de la plaça descrita, li cedeixo la paraula a la secretària per a més detalls. Sandra Pinos: justificarà les causes objectives. S'aprova amb els vots a favor de Junts per Anglès i l'abstenció del grup PAU.

Arribat al punt dels assumptes urgents l'alcaldessa comenta que "En aquesta ocasió tenim molts punts d’urgència degut a que eren temes que ja s’estaven tramitant des de les diferents àrees però que no estàven acabats quan es va convocar la comissió informativa, que era abans de setmana santa. Posteriorment, els tècnics ho han pogut acabar i com que són temes relacionats amb subvencions i convenis entre administracions i tots han passat el control de secretaria i intervenció de manera favorable, els proposem als assumptes urgents per no endarrerir-ho més."

El primer punt per urgència és l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 -2023. El regidor de l'àrea econòmica David Bohigas explica que, tal com estableix La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’ha elaborat un pla estratègic de subvencions per al període 2021 - 2023 per tal d’expressar la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució dels objectius, i una previsió dels costos i les fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. S'aprova per unanimitat.

El segon punt és l'aprovació inicial de les Bases reguladores de la concessió de Subvencions Municipals per a l'any 2021. El regidor de l'àrea econòmica explica que s’han redactat unes bases reguladores per la concessió de Subvencions Municipals per a l'any 2021 que serviran per estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a entitats. Alhora, s’obre un termini d'informació pública i audiència de vint dies, durant els quals podran els interessats presentar les reclamacions i suggeriments que estimin convenients. Un cop aprovades definitivament les bases específiques, l’Alcaldia, mitjançant Decret, procedirà a la convocatòria de la subvenció. Les despeses de les actuacions subvencionades han de ser realitzades dins de l’any 2021. S'aprova per unanimitat.

A continuació es proposa l'aprovació inicial de les bases reguladores per la concessió de subvencions per a llibres i material escolar per al curs 2021-2022. La regidora de Serveis a les Persones explica que aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament d’ajuts a les famílies per a l’adquisició de llibres de text i material escolar complementari i informàtic que es consideri imprescindible per a l’inici i/o continuïtat dels estudis d’educació infantil, primària i secundària. La finalitat de l’esmentada convocatòria, consisteix a garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació dels infants i joves en edat d’escolarització obligatòria, per tal que puguin disposar de suport econòmic en l’adquisició dels llibres i del material escolar complementari i informàtic necessaris. Aquests ajuts estan concebuts per a ser destinats, principalment, a aquelles famílies que es troben en una situació de nova pobresa, per causes sobrevingudes recentment i no previsibles, derivades de la difícil situació econòmica actual. L’import màxim dels ajuts de llibres de text i material escolar complementari i informàtic serà el següent:
a) 75 per cent del preu dels llibres i material per alumne i curs d’educació infantil fins a un màxim de 150 euros.
b) 75 per cent del preu dels llibres i material per alumne i curs en educació primària fins a un màxim de 150 euros.
c) 75 per cent del preu del material per alumne i curs de 2n, 3r i 4t d’educació secundària fins a un màxim de 150 euros.
En cap cas l’import de l’ajut atorgat podrà ser superior a la despesa justificada. Per aquesta raó, la quantitat màxima fixada per alumne/a es podrà disminuir fins a l’import de la despesa degudament justificada. L’import de l’ajut pels llibres i material s’abonarà directament a l’escola o AFA en el cas que aquesta gestioni la compra dels llibres i material escolar. Un cop aprovades aquestes bases inicialment, s’obre un termini d'informació pública i audiència de vint dies, durant els quals podran els interessats presentar les reclamacions i suggeriments que estimin convenients. Un cop aprovades definitivament les bases específiques, l’Alcaldia, mitjançant Decret, procedirà a la convocatòria de la subvenció. S'aprova per unanimitat.

Tot seguit es proposa l'aprovació inicial de les bases per la concessió de subvencions del casal d'estiu 2021. La regidora de Serveis a les Persones explica que, aquest ajuntament creu important que les polítiques adreçades a les famílies tinguin en compte a cadascun dels seus membres, formulant i dissenyant programes, projectes i accions, que tinguin en compte principalment al propi infant, visibilitzant sobretot les seves potencialitats i interessos propis. L’infant ha de gaudir dels seus espais de lleure o aprenentatge no obligatori des de la igualtat d’oportunitats al seu accés, i és l’Ajuntament qui té les competències per assegurar aquest accés. L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió en règim de concurrència competitiva d’una subvenció a les famílies que tinguin nens/es empadronats a Anglès nascuts entre el 2005-2018, destinada a la participació en casals d’estius al municipi d’Anglès durant els mesos de l’estiu del 2021. S’entendrà per casal d’estiu subvencionable en aquesta convocatòria l’activitat d’educació en el lleure que tingui les característiques següents:
-Que el casal es realitzi al municipi d’Anglès
-Estar fonamentada i organitzada d'acord amb un projecte educatiu.
-Ser una activitat oberta a tota la població infantil o juvenil del poble d’Anglès, és a dir, que no sigui una activitat restringida a les persones membres o associades de l’entitat organitzadora.
-Tenir una durada no inferior a les quatre setmanes, entre els mesos de juny a setembre de 2021
Les persones beneficiàries que se’ls concedeixi l’ajut, gaudiran d’una beca pels imports màxims que es detallen a continuació:
a) Pel que fa als nens/es d’educació infantil i fins a 6è de primària, la beca consistirà, com a màxim, en una de les opcions següents:
-de 2 setmanes en horari de 9:00h a 13:00h i no superarà els 110,00€
-d’1 setmana en horari de 9:00h a 13:00h i no superarà els 55,00€.
b) En el cas dels nens/es d’Educació Secundària Obligatòria,la beca consistirà, com a màxim, en una de les opcions següents:
-de 2 setmanes en horari de 9:00h a 13:00h i no superarà els 130,00€.
-d’1 setmana en horari de 9:00h a 13:00h i no superarà els 65,00€. Com en els punts anteriors, les bases aprovades inicialment s’exposaran al públic durant 20 dies per a possibles al·legacions i un cop aprovades definitivament l’alcadia dictarà un decret obrint la convocatòria. S'aprova per unanimitat.

Tot seguit s'acorda per unanimitat el reconeixement extrajudicial de crèdit quota comunitat Grup Francisco Burés. Es tracta del pagament de les quotes del tercer i quart trimestre de 2020, l’abonament de la segona i tercera part de la derrama del mateix any, així com de les quotes del primer i segon trimestre del 2021 de la comunitat Grup Fcesc Burés on l’ajuntament hi té un pis. L’import total a abonar és de 472,00€ Votacions:

A continuació el regidor d'Economia i Hisenda, David Bohigas, proposa aprovar la modificació pressupostària 07/2021 del pressupost vigent per suplement de crèdit, finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals, el qual a nivell de capítols és el següent:
- Amb el ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS de 716.109,38 €
es fa un suplement de crèdit a les partides: INVERSIONS CLAVEGUERAM 510.784,47 € i CONSERVACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL 205.324,91 € S'aprova per unanimitat.

El ple segueix endavant amb l'encomana de gestió del servei PREST 2021 al Consell Comarcal de la Selva. L'alcaldessa explica que aquest servei consisteix en el suport en la gestió del patrimoni documental municipal, en l’àmbit de l’administració electrònica i preservació digital de documents i en la transparència i accés a la informació de la mateixa documentació. El Servei PREST l’hem tingut durant l’any 2020 mitjançant conveni amb resultats molt satisfactoris. No obstant això, la secretària ha posat de manifest que la figura adient no és el conveni sinó un encàrrec de gestió que és el que proposem aprovar al ple. El cost és de 6.562,50 € anuals. Concretament l’assistència PREST es centra en: Àmbit de suport a la protecció, tractaments, accés i difusió de la documentació històrica de l’ajuntament la Gestió del patrimoni documental i de l’arxiu històric la Gestió documental, administració electrònica i preservació digital dels documents Assessorar-nos en els aspectes arxivístics i de gestió documental que faciliten una bona aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés i bon govern. S'aprova per unanimitat.

Tot seguit s'aprova per unanimitat la proposta de Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Anglès per a la delegació de la competència de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, any 2021. El cost màxim és de 6007,90 €. La regidora Neus Moragas explica que es delega la gestió de:
1. La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures) abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
2. El manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures) recollits.
3. El sanejament i l’esterilització dels gats ferals d’acord el que estableix el “Programa per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes” del Consell Comarcal de la Selva.
El titular dels animals serà el Consell Comarcal de la Selva.

El penúltim punt és la modificació i aprovació del conveni de col·laboració de cessió de la bibiloteca municipal a l'IES Rafael Campalans. El regidor Jordi Pibernat proposa al Ple modificar i/o ampliar alguns aspectes del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació) per la ubicació d’una part de l’Institut Rafel de Campalans per ocupar uns espais d’ús docent situats a la biblioteca municipal, en el marc de la situació derivada de la pandèmia de Covid-19. S'aprova per unanimitat.

Finalment, la Neus Moragas exposa que Dipsalut ha comunicat la necessitat de renovar el Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa amb l’Ajuntament d’Anglès, en el marc del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”. Els béns propietat de Dipsalut els quals ens cedeixen l’ús de manera gratuïta són els següents:
3 desfibril·ladors fixos PowerHeart G3 AED 9300
2 desfibril·ladors mòbils PowerHeart G3 AED 9300
La cessió d’ús resta subjecta a que els béns cedits es destinin a l’ús i funcions que els són pròpies i d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni. S'aprova per unanimitat.