Crònica del Ple ordinari de 2 d'abril de 2019

Al Ple ordinari del 2 d'abril es van aprovar les actes de les sessions plenàries anteriors i donar compte dels decrets d'alcaldia. Tot seguit es va procedir a dur a terme el sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions de les Corts Generals de 28 d'abril de 2019.

A continuació es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit del pressupost per tancar el tema de l'IVA de la Burés aprofitant que s'ha produit a la liquidació del 2019 un romanent de tresoreria positiu per import de 1.166.092,87€, dels quals 774.130,04€ corresponen a un superàvit i com que l'Ajuntament ha de procedir a reconèixer pressupostàriament l’IVA de la Burés que en el moment de la compra de les Naus es va pagar, i es va considerar extrapressupostari, creient que es recuperaria l’import. Atès que a finals del 2017 l’ajuntament va rebre la sentència del TEAC, que estableix que noprocedia el seu pagament, i que tampoc pot procedir l’Administració Tributària a la devolució d’ingrés indegut, donat que aquest IVA no va ser ingressat per la part venedora, cal procedir a la regularització dels extrapressupostaris, corresponent a reconèixer la despesa a pressupost, i efectuar el seu pagament per compensació contra el pendent d’ingrés del no pressupostari.

Seguidament es va aprovar per unanimitat la rectifficació d'un error material al catàleg de llocs de treball referent al complement específic del lloc de netejadora i al complement de destí del lloc auxiliar administrativa d'esports.

Es va aprovar provisionalment per unanimitat la modificació puntual número 3 del POUM referent a les instal·lacions de la Imprempta Pagès. Tots els informes rebuts són favorables i correspondrà al Ple de la Comissió Territorial d'Urbanisme la seva aprovació definitiva.

Seguidament, en base a l'informe jurídic de l'ajuntament, es va acordar per unanimitat INADMETRE A TRÀMIT les al·legacions presentades per Laura Consursy Zeitune en representació dels subjectes expropiats de la servitud d’ús de la terrassa del primer pis de l'Arcada de Can Verdaguer, per haver-se presentat fora del termini de 15 dies conferit a l’efecte. També es va acordar iniciar l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets respecte a l’alienació.

Tot seguit es va aprovar l'esmena d'un error material del Pla de serveis 2018 del conveni de delegació de competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Es va aprovar també per unanimitat incrementar en 2.000€ la subvenció nominativa a Càrites pel concepte d’ajuts socials, resultant un total de 7.000€ la quantia definitiva a subvencionar.

Es va acordar per unanimitat sol·licitar, a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Social i Famílies, la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de 15 places del Centre de Dia, des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2020.

Tot seguit, el Sr. Toni Franco Caballé va renunciar al seu càrrec de regidor i es va acordar trametre a la Junta Electoral Central la renúncia juntament amb la petició de nomenament del Sr. Albert Roura Ferrer en substitució del regidor sortint.

A continuació, el regidor d'Economia, Hisenda i Patrimoni, Sr. David Bohigas va donar compte de la liquidació del pressupost del 2018 explicant que: "En el pressupost del 2018, hem tingut un superàvit pressupostari de 766.378 € i un romanent de tresoreria de 1.166.000 €. Ens hem situat amb un endeutament de l'ordre del 57% aproximadament, per tant el resum dels quatre anys és una mica això. Hem passat del 150% que vàremtrobar a aquest 57 % que és a nivell de crèdit viu."

Entre els assumptes urgents es va acordar declarar la nul·litat de ple dret dels acords de Ple de data 30 de novembre de 1995, de data 26 de març de 1998 i el punt tercer de l’acord de Ple de data 1 d’agost de 2016, pels quals es va acordar la cessió gratuïta d’uns terrenys a Catsalut per a la construcció d’un CAP, per concórrer la causa denul·litat prevista a l’article 47.1.e) i f) de la LPACAP i Sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, a l'efecte previst a l'article 106 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Consulta l'Acta aprovada de la Sessió