Crònica del Ple ordinari de 22 de setembre de 2020

Es van aprovar les actes de les sessions anteriors i donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria així com de les actes aprovades de les Juntes de Govern local.

A continuació es va donar compte dels Decrets números 618 i 742 de delegació de les funcions d’alcaldia. en el 1er tinent d’alcalde 12 dies a l’agost i 3 al setembre.

Es va donar compte de l’acord de la JGL de 3 de setembre de 2020 sobre la modificació de la composició de la mesa de contractació de les obres previstes al Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. La mesa de contractació del Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès es va haver de modificar perquè alguns dels seus membres no podien assistir en la data fixada per coincidir amb el període de vacances. En conseqüència es va modificar els integrants de la mesa i es va publicar al perfil del contractant.

Es va ratificar per unanimitat el decret número 651 d’aprovació del Conveni amb el Departament de Salut per coordinar els serveis públics per la gestió del la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19. La regidor de Salut i Sanitat, Neus Moragas, va explicar que es tracta d'un conveni per coordinar els serveis públics per la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 i facultar a l'alcaldessa perquè en nom i representació d'aquesta corporació perquè pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord.

A continuació es va aprovar per unanimitat la moció per a la suficiència financera dels ens locals. Es tracta d’una moció impulsada per les entitats municipalistes en el sentit de cercar solucions per a que els ajuntaments poguem utilitzar els romanents de tresoreria, els superàvits i es flexibilitzi la regla de la despesa per poder fer front a la reactivació socio-econòmica dels nostres pobles. Es demana per una banda al Govern de l’Estat i els grups parlamentaris que presentin una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals. Que es crei un fons de compensació tant de l’estat com de la Generalitat per recuperar part dels serveis impropis que hem hagut d’assumir, derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament.

El següent punt va ser la modificació del règim de dedicació de l’alcaldessa, que va explicar: "He estat nomenada funcionària de carrera a Dipsalut. Aquesta nova situació em permet sol·licitar una excedència per serveis especials. Per poder sol·licitar-la cal que em trobi en situació de dedicació exclusiva com a càrrec electe. És per això que canvio la meva dedicació que enlloc de ser del 66% com fins ara, passarà a ser total. No modifico les retribucions cobrant el mateix per treballar en dedicació exclusiva que el que cobrava fins ara pel 66%." El grup PAU es va abstenir.

A continuació es va aprovar inicialment, amb l'abstenció del grup PAU, la plantilla de personal de l’Ajuntament. L'alcaldessa va explicar que "recentment una persona ha renunciat voluntàriament al seu lloc de treball i un altra es jubila ben aviat. La plantilla de personal laboral de l’any 2020 que vam aprovar l’any passat amb el pressupost, recollia les places anteriors coincidint les vacants amb les places abans relacionades. Hi havia 1 plaça d’auxiliar tècnic de cultura i arxiu (vacant) i 4 d’auxiliars administratius (2 de les quals vacants). La plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i el personal eventual, agrupades indicant la seva denominació, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. Per això, tenint en compte que queden vacants places de personal laboral que, per la naturalesa de les seves funcions han de pertànyer a la plantilla de personal funcionari, correspon ubicar degudament aquestes places, amortitzant o declarant a amortitzar les places de personal laboral i creant les seves equivalents de personal funcionari".

En conseqüència, el Ple va aprovar modificar la plantilla de la següent manera:

1.- Amortitzar 1 plaça de personal laboral, categoria auxiliar administratiu.
2.- Declarar a amortitzar 1 plaça de personal laboral, categoria auxiliar tècnic de cultura i arxiu, amortització que es farà efectiva en el moment que la plaça quedi vacant.
3. Crear 2 places dins de l'Escala d'Administració General, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari La plantilla quedaria de la següent manera: 8 places d’auxiliars administratius Cat.C2, 7 de les quals estan vacants.

Per urgència i per unanimitat es va acordar l'adjudicació del contracte d’obres de millora de l’enllumenat del municipi d’Anglès a l’empresa ETRA BONAL, S.A., per un import de 472.650,28 €, més 99.256,56 € d’IVA, fent un total de 571.906,84€, i amb un termini d’execució de 6 mesos. El responsable del seguiment del contracte serà l’enginyer municipal Xavier Serra Serinyà.

Es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Anglès i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació per a la ubicació d’una part de l’Institut IES Rafael Campalans, en una part de l’edifici de la biblioteca municipal, en el marc de la situació derivada de la pandèmia de COVID-19. El regidor d'Educació Jordi Pibernat va explicar que es tracta d’un conveni amb al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la utilització d’una part de l’edifici de la Biblioteca municipal Joaquim Bauxell perquè l’Institut IES Rafael Campalans pugui destinar-la temporalment a ús docent, en el marc de la situació derivada de la pandèmia de COVID-19

Finalment, es van aprovar per unanimitat les bases de subvencions a les entitats per l'any 2020 David: explicar les bases de les ajudes a les entitats per a l’any 2020.