Crònica del Ple ordinari de 23 de novembre de 2021

A l'inici del Ple es va acordar per unanimitat posposar l'aprovació de les actes de les sessions número 9 de 28 de setembre de 2021 i número 10 de 21 d'octubre de 2021.

Seguidament es va donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 18 de 16 de setembre de 2021 a la número 21 de 4 de novembre de 2021. I dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 988 de 20 de setembre de 2021 al 1247 de 15 de novembre de 2021.

A continuació es va aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès per a instal·lar senyalització turística, dins del projecte "Els Camins de la història a la comarca de la Selva", i que estableix una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de 1.308,08€. El Sr. Espinet va demanar que es senyalessin també les deus d'aigua i el Sr. Roura va dir que ho tindrien en compte.

Es va aprovar també la rectificació d'un petit error material en el llistat de publicacions que cal fer respecte l'anunci d'aprovació inicial Projecte de millora del ferm i obres d'urbanització complementàries del carrer Ramon Fuster i carrer Can Planes.

Seguidament es va aprovar per unanimitat la certificació número 6 de les obres de Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic d'Anglès, per un import total de 120.095,86€ IVA inclòs.

També es va aprovar definitivament i per unanimitat el Pla Parcial PPU 07 Impremta Pagès, presentar la documentació corresponent a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i notificar-ho als propietaris dels terrenys compresos en l'àmbit.

Un altre punt que es va aprovar inicialment i per unanimitat, va ser el Pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2026, i sotmetre'l a informació pública durant el període de 30 dies hàbils.

Es va adjudicar el contracte d'obres de millora del clavegueram d'Anglès (fase 1) a l'empresa Artífex Infraestructuras SLU per import total de 457.570,00€ IVA exclòs, amb un termini d'execució de 5 mesos i un termini de garantia de 3 anys.

Seguidament es va modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a suprimir algunes tasques de l'arquitecte tècnic en relació a la brigada municipal, i en conseqüència disminuir el complement específic establert per aquest lloc, que queda en 14.776,37€ (import brut anual de 35.649,47€).

També es va donar compte dels informes d'execució trimestral, període mig de pagament a proveidors (PMP) i de la morositat del 3r trimestre de 2021. El Sr. Callís

Es va aprovar per 8 vots a favor de l'equip de govern de Junts per Anglès i 3 abstencions de PAU, l'aprovació inicial del Pressupost 2022, de les bases d'execució, subvencions nominatives i de la plantilla de personal. El Sr. Callís va fer diverses preguntes sobre diferents partides pressupostàries i els Sr. Bohigas i l'Alcalde van contestar-li els dubtes. El Sr. Callís finalment comenta que el pressupost no està pas malament, però hi ha partides que modificaríen algunes partides i per això s'abstenen.

Seguidament es va aprovar ajornar la votació sobre la modificació del Reglament d'Abastament d'aigua al municipi d'Anglès, per adaptar-lo a les noves necessitats tècniques i socials i als avenços tecnològics.

A continuació s'obre el torn de precs i preguntes, entre les quals cal destacar l'ampliació de l'IES Rafel de Campalans, a la que es respón que l'edifici actual està en bones condicions i que és complicat deixar-lo sense servei, que els terrenys del costat no es poden desenvolupar i que estan treballant en crear un subseu, un edifici per a batxillerat i cicles formatius per ampliar l'oferta.