Crònica del Ple ordinari de 24 de novembre de 2020

En primer lloc es van aprovar de les actes de les sessions 7 de 22 de setembre de 2020, 8 de 20 d'octubre de 2020 i 9 de 10 de novembre de 2020. Tot seguit es va donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa. L'alcaldessa va voler destacar el decret 828 sobre horaris comercials explicant que aquest any l’ajuntament va iniciar un estudi sobre el compliment dels horaris comercials de tot el municipi. S’ha fet un treball d’estudi de totes les lleis sobre horaris comercials autonòmiques i estatals i s’han contrastat les excepcions i les casuístiques dels comerços del nostre municipi, un per un. L’enginyer municipal va emetre un informe on quedava palès que tots els comerços que obren els diumenges al municipi poden fer-ho i que hi han botigues que poden obrir fins a les 10 de la nit sense problema. L’únic dubte que hi havia era sobre el supermercat Dia, que en tractar-se d’una gran cadena de supermercats només podria obrir si es trobava dins de l’àrea d’influència del mercat. Doncs bé, fins ara, ningú havia declarat al departament de Comerç quina era aquesta àrea d’influència del mercat. L’Ajuntament va presentar una proposta a l’estiu que recentment ha estat acceptada pel departament de comerç. En conseqüència, i atès que el supermercat havia sol·licitat formalment mitjançant instància poder obrir els diumenges, l’ajuntament li ha autoritzat la reobertura ara que es compleixen tots els requisits.

A continuació es va donar compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local de la número 16 de 3 de setembre de 2020 fins la número 21 de 5 de novembre de 2020.

Es va donar compte també del Decret número 834 resolució de discrepàncies i aixecament reparament factures sense procediment previ degut a un malentès que hi va haver en la contractació de les projeccions de cinema que es van fer a l’estiu al camp de futbol. El Pressupost rebut era per a una sessió i es va entendre que era per totes 4 sessions. Quan s’ha de pagar més diners de que s’havia contractat per decret correspon informar-ne al ple. El cas del Decret número 860 és similar però fa referència a la reparació i conservació del vehicle brigada tot i que en aquest cas va ser fruit de la urgència en la reparació.

A continuació es va aprovar per unanimitat la modificació del contracte de gestió del servei públic de d’abastament d’aigua i sanejament del municipi, adjudicat a la mercantil FCC AQUALIA, S.A. El regidor David Bohigas va eplicar el canvi de destí de les campanyes a inversions en millores acordats després de la revisió del contracte.

Tot seguit es va aprovar per unanimitat l'aprovació definitiva del pla especial del CAP. El regidor Albert Roura va explicar que el 18 de juny es va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic per a la regulació de la finca on hi ha el CAP. L’objectiu era trobar una solució per a un nou espai per a les ambulàncies que no entrés en conflicte amb el POUM atès que el CAP es troba en el barri antic que està especialment protegit. Va estar en informació pública durant un mes. Tot seguit es van sol·licitar els informes sectorials a Patrimoni, ACA, Urbanisme, Carreteres, Servei d’Ambulàncies. Tots els informes són favorables. Patrimoni fa unes observacions sobre l’alçada del gàlib (que no sobrepassi l’edificació principal) i l’ACA admet l’ús tot i que recorda que es troba en zona inundable i demana que es prenguin mesures d’autoprotecció.

Es va aprovar per unanimitat l'increment del complement específic de la subescala administrativa. L'alcaldessa va explicar que a la VLT del 2019 es van valorar tots els llocs de treball i en el cas dels administratius i auxiliars administratius va quedar molt poca diferència entre els complements específics d’uns i altres.
L’aux: 7.326,21
Adm: 6959,08
La secretària i la interventora van posar de manifest una incongruència en aquest sentit i en data 25 d’abril van emetre un informe al respecte. El 9 de juliol de 2020 la secretària va emetre un informe instant a revisar les puntuacions. Per part de l’equip de govern, veient que tenia raó, vam revisar conjuntament amb la secretària ¡ les puntuacions i ho vam traslladar també als representants dels treballadors. Els canvis acordats són:
Criteri A2 del manual de la DIBA (enlloc de nivell 2, obté nivell 3) degut a la transferència de coneixement necessària i continuada entre adm. i auxil.
Criteri A3 (de nivell 2 passa a 3) pel que fa a l’experiència laboral necessària per ser administratiu.
Criteri D1: de nivell 0 a 1 pel que fa a responsabilitat funcional sobre altres llocs (Auxiliars)
Aquests canvis originen una diferència de 50 punts extres que es tradueixen un un CE de 8981,13 € 9.

A l'apartat de precs i preguntes el grup municipal PAU va apuntar diverses zones on hauria d'actuar la brigada d'obres i serveis, es va donar una àmplia explicació sobre les modificacions, execució i cost de la Plaça dels Palillos i es va debatre sobre la problemàtica dels patinets elèctrics.