Crònica del Ple Ordinari de 24 de setembre de 2019

En primer lloc s'ha aprovat l'acta de la sessió anterior i donat compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa.

L'alcaldessa ha destacat l'aprovació del Pla d’Emergència de la Sala polivalent U d’Octubre  amb informe favorable de l’enginyer municipal.

Tot seguit s'ha donat compte dels acords presos a les darreres juntes de govern local, entre els quals destaquen:

- l'adjudicació del contracte de servei de revisió, neteja i manteniment de cobertes dels edificis de titularitat municipal pel preu de 16.720,05 euros anuals,

- l'adjudicació del contracte de servei per a la redacció del projecte bàsic i executiu d'obres de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions de l'edifici municipal de Can Verdaguer destinat a Centre Cívic pel preu 5.989,50 euros totals.

- l'aprovació inicial del “Projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes d’Anglès”,

- la modificació de les bases del procés selectiu de la plaça d'Agent de policia funcionari en el sentit que l’objectiu de la convocatòria és només la provisió d’una plaça de funcionari de carrera ja que, degut a la sentència número 828/2019 del Tribunal Suprem de data 14 de juny 2019, no es poden contractar agents interins i, per tan,t queda sense efectes la creació de la borsa d’interins que estava prevista a les bases.

- la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de l'Associació Vàlvula

- la modificació de les dades de la Societat de Pescadors Esportius d’Anglès i Comarca, que compta amb nous membres a la junta.

- l'aprovació de la borsa de treball de peó de la brigada municipal que tindrà una vigència de 2 anys des de la data de la seva aprovació, és a dir, fins el 8 d’agost de 2021.

- l'aprovació del compte de gestió recaptatòria del Consell Comarcal de l'exercici 2018

- aplicar l’ordenança de tinença d’animals per una mossegada d’un gos a un veí

- fer un requeriment a un altre veí per a que registri al cens d’animals un gos raça american staffordshire terrier, potencialment perillós.

- la contractació de l’empresa Fundació Ser.Gi  per a la realització d’un estudi dels habitatges buits a Anglès per un import, iva exclòs, de 13.103,47€ .

- canvis de titulars de nínxols del cementiri.

A continuació la regidora de medi ambient ha exposat al Ple la necessitat d'aprovar les tarifes de recollida d'escombraries i deixalles del pressupost municipal vigent, que ja s'estan aplicant. És un simple tràmit. Hi ha hagut un increment del 9,07% ssobre la despesa directa de cada servei i respecte de les tarifes del 2018 que l'ajuntament ha absorbit en el pressupost actual. La despesa total per al 2019 és de 383.458,21 dels quals 292.608,96 corresponen a recollida escombraries i deixalleria i 90.849,24 a neteja viària. El grup municipal PAU s'ha abstingut i el grup de Junts x Anglès hi ha votat a favor.

Al punt següent, la regidora de medi ambient explica que les actuacions de neteja de torrents situats en zones urbanes corresponen als ajuntaments, prèvia autorització de l’ACA, que vetlla pel manteniment i per la conservació de l’ecosistema. Fins l’any passat, l’ajuntament havia de demanar permís per actuar (sols ho podia fer entre unes dates concretes) i un cop obtingut aquest permís, dur a terme les actuacions i pagar-les íntegrament. Ara però, gràcies al programa 2018-2021 de manteniment i conservació de lleres al districte de la conca fluvial de Catalunya, les actuacions programades es financiaran en un 80% a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua i en un 20% a càrrec de l’Ajuntament. S'aprova el conveni per fer-ho possible per unanimitat.

A continuació l'alcaldessa explica que ha rebut l’oferiment de ser la presidenta del Consorci del Ter i per ser-ho cal que en sigui la representant, és per això que proposa al Ple dur a terme un canvi de representant. S'aprova per unanimitat.

Tot seguit, el regidor d'Obres i Serveis explica que en data 6 de setembre de 2019 el Consell Comarcal de la Selva va presentar una ampliació de l’annex 2 del projecte de recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida ciutadana i és d’interès municipal aprovar-la. El mateix regidor va fer els tràmits per disposar durant un temps més de la brigada del SOC i, de fet, ha començat aquesta setmana. Costarà 1550 € i els àmbits d’actuació seran millorar l'estat de les voreres i l'accés dels vianants a diversos carrers del poble. S'aprova per unanimitat.

A continuació s'han aprovat per unanimitat dues mocions presentades ple grup Junts per Anglès:

- Moció per col·laborar amb l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya que compte entre les seves atribucions, assessorar el Govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d’aquests dret i, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que treballen en aquest àmbit

- Moció de rebuig de la carta recentment enviada per Endesa a alguns ajuntaments catalans, on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest deute abans de l’1 d’octubre.

En aquest sentit, la regidora de serveis socials ha afegit que "No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat."

Abans de passar al torn de precs i preguntes, l'alcaldessa ha volgut donar informació d'interès municipal, tot i no estar a l'ordre del dia:

- S’ha aprovat definitivament la Modificació número 3 del POUM promogut a instàncies d'Impremta Pagès, que permet ordenar les instal·lacions industrials així com les possibles ampliacions futures per tal de poder garantir la continuïtat de la seva activitat. Això suposa la reclassificació com a sòl urbanitzable delimitat dels terrenys on s’ubiquen aquestes instal·lacions. Cal un text refòs que ja està demanat.

- La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat definitivament la Modificació número 5 del POUM per a l'ajustament de la reserva del sistema de comunicacions d’Anglès a 25 mts.

- Un empresa de desplegament de fibra ha presentat una proposta per una segona fase que cobriria gairebé tot el municipi i l'enginyer municipal ho te per informar. Seria una xarxa lliure que podria utilitzar qualsevol operadora. No entraran al barri antic.

- Referent a l'ARRU del carrer fàbriques, en breu ens pagaran 113.000 del MIFO +113.000 de l’ACH (226.000 en total) i la resta quan acabem de justificar les obres que serà abans de final d'any.