Crònica del Ple ordinari de 25 de setembre 2018

El dimarts 25 de setembre de 2018 a les 20h es dóna inici a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Anglès. (Properament es publicarà el vídeo)

En primer lloc s’aproven les actes anteriors i tot seguit es va donar compte dels decrets d’alcaldia.

El tercer punt de l’ordre del dia és acordar posar el nom de "Sala de l’U  d'Octubre" a la sala polivalent de la Burés.

L’ANC d’Anglès (AT26) va sol·licitar a aquest ajuntament posar el nom de “Sala 1 d’octubre” a la sala polivalent de la Burés.  Considerant que aquesta proposta mantindrà sempre viu el record de la jornada viscuda el dia 1 d’octubre de 2017 en el qual el poble d’Anglès es va aplegar durant tot el dia, de manera espontània i pacífica, als voltants i dins de la sala polivalent de l’antiga fàbrica Burés per votar en el referèndum convocat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per vetllar que qualsevol ciutadà pogués exercir aquest dret fonamental i democràtic, l’equip de govern va proposar al Ple batejar la sala polivalent de l’antiga fàbrica Burés amb el nom de SALA 1 d’OCTUBRE i que consti una placa que es col·locarà a la façana de l’edifici.

El grup municipal PAU va manifestar que creia que s’hauria d’haver batejat una plaça o carrer enlloc del polivalent de la Burés i també creu que s’hauria d’haver fet una consulta popular prèvia. L’equip de govern ha respost que la petició no ha entrat amb temps suficient com per organitzar una consulta popular, però a més, considera prou explícits els resultats de l’1-O i els del 21-D, aquesta darrera reconeguda per totes les administracions, amb una participació del 84% i un 78,18% de vots a partits manifestament a favor del dret a l’autodeterminació.

La CUP, AM i PDECAT hi van votar a favor i PAU es va abstenir.

El quart punt consistia en aprovar inicialment el reglament intern del Centre de Dia, del qual l’ajuntament és titular, i sotmetre’l a informació pública. Es va aprovar per unanimitat.

El cinquè punt fèia referència a la sol·licitud de la pròrroga del programa del Pla de Barris. En data 30 de juny s’acabava la pròrroga del Projecte d’intervenció integral del Barri Antic enmarcat en el Pla de Barris singulars de la Generalitat. El 5 de juliol l’ajuntament va rebre una notificació indicant que es podia demanar una pròrroga extraordinària per continuar executant obres fins al 31 de desembre de 2019.  Per sol·licitar aquesta pròrroga cal trametre a la Generalitat l’acord del ple abans del 29 de setembre. Aquesta pròrroga permetrà encabir en la subvenció totes les actuacions que havien quedat endarrerides (hotel d’entitats i arcada de Can Verdaguer) i :

  • repassar la pavimentació de carrers i plaça de la Vila

  • arreglar paviment d’escales (Can Cendra i Empedrat-Rissec)

  • fer el tram final del carrer del Molí entre el sauló sòlid i Empedrat/Antoni Gaudí.

  • continuar oferint subvencions als propietaris per rehabilitació de façanes i teulades

  • instal·lacions i equipaments pel Centre Cívic

  • Instal·lacions i equipaments per l’Hotel d’Entitats

  • instal·lació de xarxa de l’hotel d’entitats

  • contractar temporalment un tècnic que doni suport als serveis tècnics amb la redacció i supervisió dels projectes del Pla de Barris

  • reordenament dels cables de telefonia del carrer comerç.

PDECAT, AM i PAU hi van votar a favor i la CUP es va abstenir ja que no va poder disposar del quadre financer amb prou temps d’antelació per examinar-lo.

Tot seguit es va aprovar el compte general de l’exercici 2017 amb els vots a favor de AM-PDECAT a favor  i l’abstenció de CUP i PAU.

El següent punt va consistir en declarar la recuperació de la possessió del pis cel carrer Fàbriques 11 de titularitat municipal que estava ocupat. La policia local va redactar l’acta conforme la persona que hi vivia abandonava el pis voluntàriament. S’ha procedit a tapiar-ne l’accés mentre es tramiten els expedients necessaris per a la seva rehabilitació. Es va aprovar per unanimitat.

Continuant amb l’ordre del dia, es va donar compte del decret de proposta de nomenament de jutge de pau substitut. Atès que cal disposar d’un jutge de pau substitut durant el període de vacances del titular, que aquest lloc ha quedat vacant cada vegada que s’ha convocat i que des del Jutjat de Santa Coloma es va instar a l’ajuntament a designar lliurement una persona que creiem adient, es va demanar al Sr. Joaquim Barcelona Moreno que cobreixi aquesta vacant. El Sr. Barcelona ha acceptat la proposta i en conseqüència queda nomenat Jutge de Pau substitut.  Es va aprovar per unanimitat, donant l’enhorabona al nou jutge que es trobava present.

A continuació es van aprovar les modificacions de les ordenances fiscals per l’exercici de l’any 2019, sense increments de taxes. Es va aprovar per unanimitat.

Tot seguit, es va debatre sobre la moció del grup municipal PAU sobre les ITE dels habitatges. S’adjunta la moció presentada en el següent enllaç.

Concretament, el grup PAU demana donar a conèixer a la població els terminis per dur a terme les ITEs dels habitatges, crear una comissió d’estudi i seguiment una vegada es coneguin els resultats de camp i comunicar-ho als departaments de la Generalitat amb l’objectiu d’aconseguir ajudes econòmiques i tècniques. Tanmateix, també demana que en els propers pressupostos municipals s’inclogui una partida per tal d’ajudar a pagar les ITEs a les famílies amb dificultats econòmiques i socials seguint la línia de l’ARRU de les Fàbriques.

L’equip de govern va respondre:

Petició 1) Segons decret 67/2015, la Generalitat és l’administració competent per impulsar i fomentar aquestes inspeccions, i en tot cas qui ha de vetllar perquè aquestes es realitzin (i fins i tot pot subvencionar la realització a qui no té recursos). De fet, l’Agència Catalana d’Habitatge va dir que tenien moltíssimes cartes per enviar i van fent. Per tant, no pertoca a l’ajuntament trepitjar el terreny de la generalitat en matèria d’habitatge. “Tot i així, no hi veiem problema en publicar aquesta informació. Vindria a ser com publicar un calendari de vacunacions, que no ens competeix però que és útil com a informació a la societat” va assenyalar l’alcaldessa.

Petició 2) “De nou, no som nosaltres qui hem de crear una comissió d’estudi i seguiment. No és competència nostra. Seguint el fil de la comparació anterior del calendari de vacunacions, és com si ens demanés que creem un comitè d’estudi per fer un seguiment de les vacunacions.” va respondre l’alcaldessa.

Punt 3) Sobre la petició que s’inclogui en els pressupostos municipals una partida per tal d’ajudar a les famílies amb dificultats econòmiques i socials a passar les ITEs, el Govern de l’Estat i de la Generalitat, en els plans i programes d'habitatge, han d'establir línies d'ajut excepcional per a propietaris d'edificis d'habitatges que tinguin dificultats importants per a assumir el cost de les inspeccions tècniques obligatòries. De fet, és el que l’Estat i la Generalitat han fet a l’ARRU i si bé l’ajuntament fa les gestions per passar les ITEs, acabarà recuperant el seu import íntegre per mitjà del conveni signat. “És un cas excepcional en el qual hem anat guiats per l’agència en tot moment i que no es pot comparar amb la resta d’habitatges del municipi. De fet, només hi han tres casos a tot Catalunya que han entrat en aquestes ajudes especials.

El cap del grup PAU va preguntar sobre els resultats de les ITEs del carrer fàbriques i se’l va informar que qui va exigir que es passessin les ITEs abans de fer les obres va ser la Generalitat, i que un cop finalitzades les obres, han de tornar a passar aquestes ITEs de nou justament per provar davant del Ministerio que s’ha millorat considerablement. Aquestes ITEs seran pagades en un 70% pel Ministerio i Generalitat i la resta pels veïns.

Després del debat, PAU va votar a favor, la CUP es va abstenir i l’equip de govern hi va votar en contra per no ser competència de l’ajuntament. En conseqüència, no es va aprovar la moció.

Finalment, es va donar compte del Decret número 570  de 6 d’agost de 2018, per l’ampliació de la delegació de funcions d'alcaldia, de l’acord de la junta de govern local de 23.08.18 dels reallotjaments temporals del carrer Fàbriques 5 a 19 per la seva rehabilitació (ARRU), de  l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 2n trimestre 2018, de les execucions trimestrals 2n trimestre 2018 LO 2/2012 i dels informes trimestrals del 2n Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.

El ple va finalitzar a les 21.20h.