Crònica del Ple ordinari de 26 de gener de 2021

A l'inici de cada ple ordinari, com és habitual, s'aproven les actes de les sessions plenàries celebrades des del darrer ple ordinari. Es van aprovar doncs les actes número 10 en sessió ordiextraordinària nària de 24 de novembre de 2020, acta número 11 en sessió extraordinària de 28 de desembre de 2020, acta número 1 en sessió i urgent de 20 de gener de 2021.

Tot seguit et va donar compte de les actes aprovades a les Juntes de Govern local de la número 22 de 19 de novembre de 2020 fins la número 1 de 14 de gener de 2021 i dels Decrets des de la última convocatòria ordinària del Ple, del número 942 de 16 de novembre de 2020 al 42 de gener de 2021. L'alcaldessa va destacar els següents:

  • - Decret 971 de 23/11 Contracte menor de serveis per a la realització d’un estudi geotècnic als carrers Ramon Fuster i Can Planas. Es van sol·licitar pressupostos, només va respondre CECAM i se li adjudica per import de 5.318,23€ iva inclós
  • - Decret 1013 de 11/12 Contracte menor d’obres per a la reparació de la coberta i pintura del CEIP Pompeu Fabra a conseqüència del temporal Glòria. S’havien sol·licitat 2 pressupostos i el més favorable ha estat el de CONSTRUCCIONS GERMANS BOUBES raó per la qual se li va adjudicar per 26.293,30€ iva inclós.
  • - Decret 1045 de 23/12 És l’aprovació definitiva del projecte de reforma interior d’un habitatge al carrer Fàbriques, 11 titularitat de l’ajuntament que serà destinat a lloguer social. Les obres compten amb una subvenció de l’Àrea d’Habitatge de la Diputació de Girona. El pressupost d’execució material és de 54.857,64€.

El grup municipal PAU va entrar una moció sobre ventilació mecànica i per altra banda less regidories de Salut Pública i d’Educació havien rebut informació d’una jove startup catalana que posa en funcionament un sistema d’indicadors alimentats per dades provinents de sensors i que monitoritzen la qualitat de l'aire. El sistema s’anomena Orpheus i ja ha estat provat a d’altres ajuntaments. És interessant tant en el context actual de pandèmia, com en el futur quan s’hagi superat, atès que permet millorar la confortabilitat de les persones dins dels edificis assegurant una bona qualitat de l’aire. A la comissió informativa els dos grups van acordar treballar una moció conjunta i finalment es va aprovar per unanimitat:

  • - Instal·lar sistemes de ventilació controlada mitjançant el sistema Orpheus a la Llar d’Infants El Cucut, centre educatiu de titularitat municipal, per tal de valorar si la ventilació natural és una solució suficient per evitar la concentració de CO2.Amb l’estudi de les dades recollides es valorarà si cal establir altres mecanismes de ventilació individual forçada o, en cas que aquesta no sigui possible, la purificació de les aules amb sistemes mecànics.
  • - Per altra banda se sol·licitarà a l’enginyer municipal que elabori un informe sobre quin seria l’aparell de purificació més idoni en cas que sigui necessària la seva instal·lació.
  • - Es sol·licitaran també els informes tècnics necessaris que analitzin la idoneïtat del sistema Orpheus o purificació en altres punts com la Biblioteca, Centre de Dia i altres, sempre que siguin de titularitat municipal.

Al següent punt el regidor d'Hisenda i Patrimoni, David Bohigas, va explicar la proposta d'acord d'increment de les retribucions del personal. Els pressupostos generals de l’estat per a l’any 2021 disposen que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 0,9%. Hi ha informe favorable d’intervenció per poder aplicar aquest increment i per tant es proposa aplicar el 0,9% d’increment tant als laborals com als funcionaris, com a les retribucions per assistència o per dedicació dels electes locals de la corporació. El va ser aprovat per unanimitat.

Arribat al punt d'assumptes urgents, es van plantejar els punts següents:

Adhesió al pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible

La regidora de Medi Ambient, Rosa Torns, explica que mitjançant l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energi Sostenible, l’Ajuntament d’Anglès fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic. "

Ens comprometem a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte". Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. Es va aprovar per unanimitat.

Aprovació del conveni per la gestió de convenis entre l'ARC i Ecoembes i Ecovidrio  

L'Ajuntament té establert el conveni de delegació de competències amb el Consell Comarcal de la Selva per la prestació del servei de la gestió de residus aprovat pel Ple de data 18 de juny de 2020. El present acord és per delegar la representació de l'Ajuntament d'Anglès al Consell Comarcal de la Selva per la gestió dels Convenis entre l'Agència de Residus de Catalunya i els SIG d'Ecoembes i d'Ecovidrio. Es va aprovar per unanimitat.

Al torn de precs i preguntes de la oposició es van plantejar les següents qüestions:

- Sobre les vacunacions contra la COVID19, el grup PAU ha preguntat si hi havia una data prevista per les vacunacions dels usuaris del centre de dia. La regidora de Sanitat i Salut, Neus Moragas, va explicar que era Salut qui decidia sobre les vacunacions i que en una primera fase es vacunava a residències i sanitaris. Els centres de dia no es consideren residències.

- Sobre el tancament de lavabos públic, la regidora Moragas va explicar que s'havien patit greus accions vandàliques als lavabos de Can Cendra i del PAsseig de l'Estació i havien quedat totalment inservibles. Les reparacions costaran uns 1000€ només de material. Mentre durin les reparacions, aquests lavabos romandran tancats.

- Sobre el sistema porta a porta, la Rosa Torns va explicar que els plecs per la licitació del servei s'estan preparant.

- Sobre el pla de protecció civil, el grup PAU va preguntar si hi havia data prevista per la col·locació de sirenes d'alerta. L'alcaldessa va explicar que en un butlletí municipal anterior s'havia publicar el resum de la reunió que havia mantingut ella mateixa, en representació del Consorci del Ter, amb ACA i ENDESA per demanar-los que posessin fil a l'agulla als sistemes d'alerta per inundacions. És a ENDESA a qui pertoca col·locar les sirenes. De totes maneres, encara estan dins del calendari previst que van donar el dia de la reunió.

- Sobre les obres de millora de l'enllumenat, el grup PAU va demanar si es podia preveure una línia pels llums de Nadal. L'alcaldessa va explicar que el projecte havia estat en exposició pública durant moltes setmanes i que ningú havia dit res, tot i així, es va acordar traslladar-li la proposta a l'enginyer municipal, que és qui decidirà.

- Sobre la policia local, es va explicar que un agent ha començat el curs de l'ISPC i que en iniciar el curs, esdevé funcionari en pràctiques. L'alcaldessa també va anunciar la convocatòria de dues places d'agents funcionaris.

Al torn de precs i preguntes del públic es va explicar que 214 veïns i veïnes havien entrat una proposta de moció en relació a la Via Unilateral. Tots els regidors i regidores van expressar-se en relació al fons de la sol·licitud. Veure al vídeo a partir del minut 30.