Crònica del Ple ordinari de 26 de novembre de 2019

En primer lloc es van aprovar les actes de les sessions anteriors i es va donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa. Els decrets destacats van ser:

- decret 888 de 20/09 pel qual es va seguir el procediment de contractació obert simplificat per al servei de redacció d’un projecte d’obres de reforma i millora, projecte d’activitats i d’instal·lacions elèctriques de la zona esportiva municipal pel seu posterior control. La redacció del projecte ascendeix a 30250 iva inclós i un cop el rebem, procedirem a la licitació de les obres de millora dels vestidors, el pavelló i la piscina municipal

- decret 1016 de 31/10 pel qual s’encarrega un contracte menor de serveis de redacció dels projectes de Reparcel·lació dels polígons d’Actuació Urbanística PAU-04 “Pep Ventura”i PAU-05 “Puigventós” per 4973,10 €.

- decret 1023 de 31/10 són ordres d’execució d’obres de conservació i manteniment de la seguretat, per presència de pous, forats i/o entrades a galeries obertes sense protegir a la zona de les Mines del Sant Pare a diferents parcel·les del municipi

A continuació es va donar compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local, de l'execució pressupostària i informes del 3r Trimestre de 2019 sobre la Llei de Morositat. El període mitjà de pagaments de l'ajuntament és de 59'49 dies.

Es va ratificar per unanimitat la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019 per acceptar la incorporació de Campllong i Riudellots de la Selva, així com per aprovar que els Consells Comarcals ara gaudeixin de veu i vot realitzant una aportació que serà fixada per l’assemblea.

Es va modificar l'assignació econòmica del regidor d’Obres i Serveis, Jordi Blanquez, ajustant-ho a la dedicació real del regidor. Fins ara, cobrava 6000€ bruts anuals amb una dedicació de 10 hores setmanals. Ara passarà a cobrar 7800 amb una dedicació de 20 hores (que és la real). És un increment de 1800 € anuals (150€ mensuals) bruts. El grup PAU es va abstenir.

Es va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.16 reguladora de l’ocupació de domini públic local per fer-la més entenedora i més fàcil d’aplicar. Es va destacar el concepte 12 de la taula de tarifes d’ocupació de via pública: Runes, tanques, puntals, bastides, i altres instal·lacions anàlogues tindran una Tarifa mínima 10€ (no s’inclourà l’ocupació per motiu de des/càrrega de llenya, gasoil, mobles i similars)

Seguidament, es va acordar per unanimitat l'increment del límit global de les gratificacions per serveis extraordinaris de la policia local. L'alcaldessa va explicar que: "Al juliol el Ple ja va aprovar incrementar la partida d’hores extraordinàries de la policia a 15.000€ per cobrir les diferents baixes que hi han hagut enguany. Un altre policia ha hagut de ser operat i està en procés de recuperació. Per poder arribar a final d’any amb tranquilitat cal incrementar aquesta partida en una quantitat de 10000 més. Les bases de la convocatòria per a dues places d’agent funcionari de policia i d’una borsa d’agents interins va ser aprovada a la passada junta de govern i s’ha iniciat el procediment de selecció amb la publicació de les bases. Possiblement al febrer podríem tenir dos agents funcionaris i 1 interí, atès que la sentència del TSJ que deia que no es podia tenir agents interins ha estat resolta pel Tribunal Constitucional en el sentit que sí que es poden tenir"

A continuació el regidor d'Economia, Hisenda i Patrimoni va donar detalls de les bases d'execució, subvencions nominatives i del catàleg de llocs de treball del pressupost 2020. El resum de la presentació es pot consultar a l'adjunt, més avall. El regidor del grup PAU Sr.Callis va comentar que no veien bé la pujada de l'IBI i que enlloc de pujar l'IBI es podria baixar la partida de Gales. Els pressupostos es van aprovar amb l'abstenció del grup PAU.

Es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració en què s’estableixen les condicions d’adhesió al catàleg de béns i productes homologats i els subministraments d’adquisició centralitzada, entre l’Ajuntament i la Generalitat. El regidor d'economia, Sr. Bohigas va explicar que "Es tracta d’un conveni d’adhesió a les condicions de subministraments de la Generalitat per tal de poder comptar amb un subministre de gasoil sense haver de fer nosaltres una licitació".

Al torn de Precs i Preguntes el grup PAU va preguntar per:

- Comptes de Gales 2018-2019 i Festes del Remei:­
Resposta David Bohigas: La inversió feta, aproximada, serà de 30.000 €, encara hi ha alguna partida pendent de tancar i en el proper Ple els donarem la xifra més ajustada. Sobre la Festa del Remei, en el proper Ple els donarem les xifres.

- S'ha trobat algun lloc per la gent de l`Aula de Musica :
Resposta Esteve Trias: Com ja hem comentat amb la Sra.Boadella, tots els espais estan en obres. Quan tinguem disponibilitat d’espais serà la primera en saber-ho i caldrà acordar el pagament d’una taxa ja que es tracta d’una activitat amb lucre, ja que cobra quotes als seus alumnes, per tant, no ho podrem cedir gratuitament.

- Seria bo que és fes una assegurança especial per quan s'utilitza el camió de la Brigada per gent que no són treballadors de l’ Ajuntament .
Resposta Jordi Blanquez: Les cobertures dels vehicles són pel vehicle, independentment de qui els condueixi, sempre i quan tingui el carnet adequat i ho faci en l'estat adequat.

- En quin punt es troben els tràmits per tal d'instal·lar els tancs en la zona industrial?
Resposta David Bohigas: Suposant que es refereixi el Gas Natural Liquat, l'empresa Nedgia ha aturat la inversió.

- La valoració dels llocs de treball com afecta als treballadors/­res del Consistori?
Resposta­ Àstrid Desset: En les persones que tenien un sou inferior al valorat se'ls ha augmentat el sou (són la majoria) i als que tenien un sou superior a la valoració del seu lloc de treball se'ls ha congelat la part de complement específic, i evidentment se'ls ha mantingut el sou.

- Hi ha una previsió per tal que els actuals treballadors/res tinguin la plaça en propietat ?
Resposta Àstrid Desset: Sí, tots els treballadors que estaven ocupant una plaça de manera ininterrompuda anteriorment al 31 de desembre de 2014 veuran la seva plaça sortir a oferta pública per consolidació a partir de gener de 2020. S’aniran duent a terme les oposicions de manera progressiva en funció de la disponibilitat del departament de secretaria per gestionar les convocatòries.

- Quan es deixen els espais municipals com el Polivalent a companyies de fora del poble, aquestes a qui tenen que fer el pagament ?
Resposta Àstrid Desset: S’ha de pagar una taxa a l’ajuntament per l’ús d’un espai municipal únicament per usos privats o si hi ha lucre en l’activitat. En cas que la finalitat sigui un acte de promoció cultural, esportiu o interès públic i obert a la població, habitualment no es cobra perquè es considera d’interès per a la població. Les associacions sense lucre del poble tenen garantit l’ús dels espais sense cost. Les associacions de fora, depèn de la finalitat.

- Sobre la cavalcada de Reis com ja varem fer referència en el Ple passat fen esment també a la moció aprovada, pensen destinar diners per tal adequar els carruatges a les normatives? entenem també que de moment no hi ha comissió de Reis.
Resposta Esteve Trias: La Comissió de Reis és com la Comissió de Gales, són agrupacions de voluntaris esperonats per l’ajuntament. L’ajuntament organitza i ells col·laboren. Aquest anys continuen havent-hi voluntaris que ajudaran a fer possible la celebració dels Reis. Pel que fa als carruatges, estem mirant preus de plataformes / remolcs que s’hauran de decorar posteriorment.