Crònica del Ple ordinari de 28 de juliol de 2020

Com és habiutual a cada ple ordinari, es van aprovar les actes acteriors, la número 4 de 26 de maig i la 5 de 16 de juny. Tot seguit es va donar compte dels decrets d'alcaldia aprovats des de la darrera convocatòria de la comissió informativa ordinària i de les Juntes de Govern Local de la número 6 a la 12.

L'alcaldessa va donar compte de la delegació de funcions d'alcaldia a en Jordi Pibernat entre el 3 i el 8 de juliol per assumptes propis.

A continuació es va acordar suspendre les taxes de les instal·lacions esportives fins a la finalització de l’estat d’alarma, el qual va finalitzar el 21 de juny. Es va ratificar el decret en el qual s’establia la taxa proporcional a cobrar pels abonaments de la temporada d’estiu, tenint en compte les dates en què no s’ha prestat el servei.

També es va ratificar el decret de suspensió de les taxes de les instal·lacions esportives degut a que van quedar inutilitzades pel temporal Glòria. Entre el 22 de gener i el 2 de març la piscina coberta va haver de romandre tancada. En conseqüència no es va poder prestar el servei. El decret en qüestió suspèn la taxa entre el 22 de gener i el 2 de març.

Tot seguit es va ratificar un altre decret que resolia aixecar totalment la suspensió del contracte de neteja amb efectes 8 de juny. A partir del 15 de juny s’activa també la neteja de la piscina. La regidora que fa el seguiment del contracte, la Rosa Torns, va explicar que mentre no es facin la totalitat de les hores, s'anirà creant una bossa per a poder-les disposar quan sigui necessari. Les hores no disposades per l'Ajuntament durant la suspensió (total o parcial) del contracte que s'ha anat fent durant el període d'estat d'alarma d'acord amb les directrius donades per l'empresa també hauran de ser recuperades durant l'exercici 2020 i 2021.

Es va aprovar per unanimitat l’addenda al conveni per la prestació de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits per a l’exercici 2020 amb una despesa corresponent de 5.905,37€. La regidora Neus Moragas va explicar que aquest conveni inclou la recollida i manteniment dels animals i el sanejament i esterilització de gats. Té una vigència de 3 anys.

A continuació es va aprovar el sentit de circulació dels vehicles al carrer Escoles d'acord amb els informes tècnics i el resultat de la consulta popular. L'alcaldessa va explicar que el carrer Escoles és un carrer de 6,20 metres d’amplada mitjana i des del 2015 diversos veïns van manifestar que el doble sentit comporta retencions als usuaris de la via i perill per la proximitat a la qual es creuen els vehicles. Els tècnics van elaborar un informe que conclou que aquest carrer hauria de ser de sentit únic. Al febrer de 2019 es va dur a terme una consulta pública mitjançant una enquesta en línia. L’opció més votada va ser en direcció a Països Catalans (Santa Coloma). Consta a l’expedient l’informe favorable de la secretària. Així doncs el ple va aprovar formalitzar el canvi de sentit de circulació del carrer Escoles, passant a ser de sentit únic. Cal que s’implanti la senyalització vertical i anuncis informatius. El grup PAU es va abstenir.

En un altre punt es van aprovar els festius per a l'any 2021: 24 de maig (Pasqua granada) i 6 de setembre (dilluns de Gales)

Un punt important va ser l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal. L'alcaldessa va explicar que el 18 de desembre de 2018 es va acordar en JGL l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per estabilització d’ocupació, que inclou 5 places d’auxiliar administratiu, totes elles ocupades amb personal laboral temporal. Per les tasques descrites en les fitxes descriptives que es va elaborar al 2019 a la valoració de llocs de treball, s’ha vist que les funcions corresponen a places de personal funcionari de l’escala d’Administració General, subescala Auxiliar. El fet de convocar places de personal funcionari implica haver de fer una modificació de la plantilla de personal. A la vista d'això, ple va aprovar per unanimitat:

- Declarar a extingir 5 places de la categoria auxiliar administratiu de la plantilla de personal laboral

- Crear 5 places de personal funcionari dins la subescala auxiliar d’Administració General.

Es va acordar atorgar la compatibilitat a una treballadora per una activitat que no presenta cap problema d’incompatilitat amb el càrrec que ocupa i consta informe jurídic favorable. Tot seguit es va aprovar el Pla econòmic-financer.

El regidor David Bohigas va comentar el resultat de l’avaluació de la regla de la despesa efectuat per la intervenció. El regidor d'Hisenda, Economia i Patrimoni, David Bohigas va explicar que al Decret d’alcaldia 270 de 1 d’abril, ratificat pel ple el 28 d’abril, es va acordar suspendre la taxa d’escombraries als establiments afectats pel tancament obligatori degut a l’estat d’alarma. "El Consell Comarcal de la Selva a qui tenim delegada la gestió tributària i recaptatòria té un criteri jurídic diferent que impedia aplicar l’acord plenari. Cal efectuar una avocació parcial de la competència delegada al Consell per tal d’aplicar l’acord del Ple de 28 d’abril de 2020 pel que fa a la suspensió parcial de les taxes d’escombraries comercials i industrials. Tot seguit, acordem suspendre la taxa pel temps que han estat obligats a tancar els seus comerços als subjectes passius que ho van demanar i que consten a la proposta d’acord. Finalment es sol·licita al Consell Comarcal que efectuï les liquidacions adients als comerciants que han sol·licitat la suspensió."

A continuació es va aprovar una modificació de crèdit per tal d’adquirir carrosses pels actes organitzats per l’ajuntament (reis, carnestoltes, etc). Es finança amb ingressos rebuts de la subvenció del Pla de Barris i amb informe favorable d'intervenció.

Finalment es va aprovar la Moció per a la celebració de la setmana europea de la Mobilitat sostenible i segura 2020.