Missatge d'error

  • Deprecated function: Optional parameter $type declared before required parameter $key is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).

Crònica del Ple ordinari de 28 de setembre de 2021

La sessió comença amb l'aprovació, per unanimitat, de l'acta de la sessió número 6 de 27 de juliol de 2021.

 

A continuació es donen compte de les actes de les Juntes de Govern Local número 15 de 5 d'agost de 2021 a la número 17 de 2 de setembre de 2021, i dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 752 de 19 de juliol de 2021 al 987 de 20 de setembre de 2021.

Seguidament s'aprova per unanimitat la modificació puntual número 6 del POUM d'Anglès, per la reordenació volumètrica de l'illa configurada pel carrer Escoles, carrer Sant Jordi i carrer Sant Martí, a proposta d'Idonillar SL.

També s'aprova per unanimitat l'expedient de contractació de les obres de millora del sanejament municipal (fase 1) i convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per valor de 592.416,97€ IVA no inclòs i una durada de 5 mesos.

Un altre punt de l'ordre del dia que es tracta és el reconeixement extrajudicial de crèdit de les quotes del primer trimestre del 2020 de la Comunitat de propietaris Sant Josep Obrer, corresponent al local cedit a l'empresa Fisio Girona SA, per un import total de 480€.

També s'aprova el reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l'empresa Comsa Service Facility Managerment SAU, per import de 9.230,01€ IVA inclòs, corresponent a les reparacions en diferents edificis del període de juny a desembre de 2019. Aquests dos punts s'aproven per unanimitat també.

S'aprofita el ple per donar compte al Ple dels informes d'execució trimestral, el període mig de pagament a proveïdors i la morositat del 2n trimestre de 2021; per donar compte dels informes definitius de control permanent obligatori del 2020; i per donar compte de l'aprovació de la certificació núm. 5 de les obres de Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic d'Anglès, per un import total de 82.737,13€ IVA inclòs.

A continuació s'aprova definitivament i per unanimitat el Compte General 2020. S'aprova també per unanimitat la modificació del títol de l'apartat 20,5 de l'ordenança dels Preus Públics, per passar d'incloure les activitats organitzades a la Biblioteca Joaquim Bauxell a les organitzades per l'Ajuntament d'Anglès.

S'aprova per unanimitat la creació d'un grup de treball format per tots els membres de l'equip de govern i que es reunirà cada dimecres a les 19:30 h, per tal de posar en comú i treballar conjuntament propostes. La creació d'aquest grup de treball no implica la percepció de cap dieta vinculada a l'assistència.

També s'aproven per unanimitat les bases reguladores per a la concessió d'ajuts als comerços locals del municipi d'Anglès pel cessament obligatori de l'activitat motivada per la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19. Aquests ajuts cobriran el 50% dels import dels lloguers, el 100% dels subministraments bàsics, de les adaptacions dels locals per reobertura i dels equips de protecció i higiene per fer front a la Covid-19. Les subvencions seran de com a mínim 300€ i amb un màxim de 1.000€.

A continuació s'aprova tractar com assumpte urgent, la modificació del conveni entre el Departament de Treball, Afers Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Anglès per a la prestació del servei del Centre de Dia "Molí de Cuc" per l'any 2022. Aquest punt s'aprova per unanimitat.

A continuació s'obre el torn de precs i preguntes, entre les quals cal destacar si s'executarà l'obra de subministrament elèctric de la zona de la rotonda de Can Biel, i es respón que s'haurà de licitar la via aèria quan s'acabin les obres; sobre el deteriorament de la Trona i el conjunta de Santa Magdalena, que es respon que s'està redactant el Pla especial de protecció del patrimoni, per establir els elements a protegir i començar a dissenyar les actuacions.