Crònica del Ple ordinari de 29 de gener de 2019

 Després d’aprovar les actes de ple de les darrers sessions extraordinàries, s’ha donat compte dels decrets aprovats des de l’última convocatòria destacant els següents:

  • Encàrrec a l’empresa Tecnodimension de la col·locació d’una coberta tèxtil a la porta d’entrada del Centre de Dia per protegir els usuaris de la pluja.

  • Ordre d’execució per la neteja de l’edifici situat al carrer de Can Planas (antiga fàbrica Can Noguer) on s’hi havien vist rates. L’ajuntament deixa constància que es segueix un pla de desratització i control de plagues en edificis municipals i que en altres espais privats, és el propietari l’obligat a mantenir-ho net i lliure de plagues.

  • Encàrrec de redacció del projecte tècnic executiu per subministrar electricitat a la rotonda de Can Biel mitjançant línia aèria i de manera provisional fins que es desenvolupi el sector de Riera Seca, moment en el qual s’haurà de soterrar.

  • Encàrrec a l’empresa Culturània pel procediment de contractació menor d’uns cartells i elements de promoció turística que es col·locaran al poble properament.

  • Sol·licitar a la Diputació de Girona d’un document elaborat per la pròpia Diputació sobre les possibles actuacions en matèria d’ocupacions irregulars. Ja s’ha rebut.

  • Contracte menor amb en Xavier Matas per tal de pintar l’edifici de la policia i estació.

  • Contractació del servei de tallada d’arbres a l’escola Pompeu Fabra a l’Albert Manubens.

  • Contractació a ECA Bureau Veritas per a la inspecció dels quadres elèctrics del Pompeu Fabra i de la Piscina municipal.

A continuació s’ha aprovat per unanimitat l’increment del 2,25% per a tot el personal (retribucions bàsiques i complementàries) d’acord amb el Reial Decret-llei 24/2018, i amb efectes des del dia 1 de gener de 2019.

Tot seguit, i a petició de dos treballadors de l’ajuntament, s’ha aprovat per unanimitat atorgar-los la compatibilitat per a que puguin exercir la seva professió fora de l’ajuntament a més de ser treballadors públics. Els sol·licitants no podran modificar la jornada de treball ni horaris acordats amb l’ajuntament.

A continuació, el regidor d’urbanisme explica l’objecte de la modificació puntual núm. 4 del pla urbanístic. Es tracta de modificar el traçat en planta d’un dels vials del polígon de Can Perolada, per evitar el fraccionament del sòl d’aprofitament privat i possibilitar l’ampliació de la nau existent, situada més al sud del complex industrial d’ANTEX.

Es considera convenient la seva tramitació per part d’aquest Ajuntament, ateses les següents raons d’interès públic:
- aquesta modificació permetrà dinamitzar l’activitat econòmica, i per tant la consolidació i creació de llocs de treball industrials, tant en el municipi d’Anglès com en la comarca.
- l’ampliació de la indústria és especialment important després de les dificultats ocasionades per la crisi econòmica i el tancament d’altres indústries

En data 17 de gener de 2019 s’ha emès informe tècnic i jurídic en sentit favorable a la proposta presentada, el qual ha estat conformat per la Secretaria i la Intervenció municipals. S'aprova per unanimitat .

El següent punt ha estat l’inici d’un expedient d’expropiació forçosa d’un dret d’ús de la terrassa de sobre l’Arcada de Can Verdaguer. Aquesta arcada es considera un dels edificis més emblemàtics de la Vila d’Anglès i l’ajuntament n’és el propietari. Es va adquirir el 20 de juliol de 2000 i en el moment de l’adquisició es inscriure una servitud d’ús de la terrassa situada sobre el porxo a nivell del primer pis de l’edifici de l’arcada.

El POUM d’Anglès de 2012 va qualificar la finca registral de l’arcada com a sistema d'equipaments comunitaris i serveis tècnics sense ús específic (clau E7) i no hi van haver al·legacions al respecte.

Els tècnics han emès informe jurídic el 19 de juliol de 2018 segons el qual es constata la incompatibilitat d’aquest dret real d’ús sobre un bé de domini públic.

Hi ha disponibilitat de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal vigent per indemnitzar al privat que es beneficia del dret d’ús que s’expropiarà i per tant es proposa al Ple considerar implícita la declaració d'utilitat pública de l’immoble i alhora iniciar l’expedient d’expropiació forçosa de la de servitud d’ús sobre la finca de l’Arcada de Can Verdaguer.

Anglès 2015, PDECAT i CUP hi han votat a favor  mentre que el grup PAU ha preguntat si els titulars del dret d'ús de la terrassa hi estaven d'acord i en respondre'ls que no s'han abstingut.

A continuació, s’ha donat compte al Ple de l’adjudicació d’un contracte  menor de serveis a l’empresa APROP per a l’acompanyament social de les persones afectades per l’actuació de l’Àrea de Regeneració Urbana de l’antiga colònia de la Fàbrica Burés (ARRU). APROP està facilitant tota la gestió amb els propietaris per tal de que facin front a les quotes que han de pagar i altres actuacions comunitàries a les que estan obligats a fer front. Relacionat també amb aquesta actuació, s’explica que s’ha hagut de prorrogar el contracte de lloguer d’un pis del carrer fàbriques 9 per tal de reallotjar temporalment a les persones d’altres pisos sota coberta que no han trobat lloc on allotjar-se durant les obres.

S’ha aprovat per unanimitat les bases per a les subvencions a les entitats i associacions pel 2019.

S’ha aprovat per unanimitat modificar l’ordenança de “zona comercial verda” per especificar clarament que qualsevol suport (inclús un paper) on s’indiqui l’hora d’arribada i degudament col·locat al cotxe serà vàlid. També s’ha eliminat el punt 2 de l’article 10 quedant excempts els vehicles amb el distintiu de mobilitat reduïda.

Finalment, s’ha debatut  i votat la moció del grup PAU que proposava, rebutjada per 8 vots en contra de la CUP, Anglès 2015 i PDECAT i 5 a favor del grup PAU.

La moció proposada és la següent:

“En el darrer Ple ordinari, el nostre grup va preguntar quants pisos ocupats hi ha al poble d’Anglès i la resposta que es va donar va ser no es pot dir.

L’ocupació il·legal al nostre poble és una realitat, i priva de comptadors elèctrics i d’aigua a les famílies que hi viuen. Aquests fets poden ocasionar un perill per a ells i als veïns, ja que sense llum les famílies ocupes es veuen obligades a encendre espelmes i sovint manipular els sistemes per tal de tenir energia en aquests habitatges ocupats. Val a dir que les condicions de seguretat i salubritat, sobretot quan l’aigua falla, poden ser deficients i perjudicials per a la salut.

La llei diu que la norma sobre mesures urgents per tal d’afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, en el cas de subministraments elèctrics i aigua, estableix que, abans de tallar-los, la companyia s’ha d’assegurar la vulnerabilitat a través de l’Ajuntament.

En vistes d’això, i concretament als habitatges ocupats, demanem al Ple de l’Ajuntament que adoptin els següents acords:

Fer un llistat dels pisos ocupats, avisar als seus propietaris de la situació, amb les parts implicades crear una comissió mixta per tal d’avaluar cada situació i, una vegada feta aquesta, iniciar els passos pertinents, que molt bé podrien ser la d’instal·lar comptadors socials d’aigua i llum entre d’altres. “

El portaveu de la CUP ha manifestat que hi votaria en contra perquè s’estava criminalitzant el fenomen de la ocupació.

L’alcaldessa al seu torn expressa que, en primer lloc, la frase “no es pot dir quants pisos hi han ocupats no significa que no volem dir quants hi han, sinó que no es pot dir perquè no tenim una xifra exacta de pisos ocupats. A més, hi ha gent que ocupa un habitatge un temps i el deixa per anar-se’n a un altre al cap de poc temps. Moltes persones ocupen pisos i no venen a empadronar-se ni venen a serveis socials, per tant, no tenim un registre de pisos ocupats. La policia està contrastant dades i podrà facilitar-nos una xifra aproximada que després posarem en comú amb serveis socials. Però, insisteixo, serà una dada aproximada.

Tots els temes referents a la perillositat dels fraus en instal·lacions elèctriques i d’aigua actualment són recollits en informes de la policia per tal de que el propietari de la vivenda ocupada pugui denunciar els fets. La policia confecciona una acta amb la identificació de les persones que ocupen el domicili, si hi ha connexió fraudulenta a l’aigua i a la llum i lliura aquesta acta a la OAC de Mossos i al Jutjat. Però si el propietari no denuncia, no es pot fer res més.

En els casos tutelats pels serveis socials, el procediment és totalment diferent i se’ls intenta ajuda a sortir de la situació d’emergència amb un pla de treball de tota la unitat familiar i les corresponents ajudes dels fons d’emergència. Els bancs, que majoritàriament són propietaris de vivendes ocupades, haurien de col·laborar oferint lloguers socials.

Votarem en contra de la moció perquè no creiem que Anglès, amb els pocs mitjans humans i econòmics que té, hagi de muntar un sistema de comptadors socials ni que s’hagi de pagar amb diners públics la col·locació de comptadors a persones que ocupen habitatges de manera irregular. Tant la secretària com la interventora emetrien informe en contra. Per altra banda, allà on hi han els comptadors i es generen factures, ja hi han els serveis socials que fan de filtre i valoren quins casos poden ser vehiculats mitjançant ajudes de pagament del deute i plans de treball.

De fet, a la reunió de seguretat duta a terme aquesta setmana amb els Mossos i els alcaldes de la Selva, s’ha tractat també aquesta problemàtica que ens afecta a tots i ha quedat molt clar que tots els municipis hem de tenir una estratègia comuna, no anar fent cadascú el que li sembla.“