Crònica del Ple ordinari de 29 de juliol de 2019

En aquest ple tots els punts es van aprovar per unanimitat.

En primer lloc es va parlar de l'expropiació del dret d'ús de la terrassa de l'Arcada de Can Verdaguer.  Els titulars del dret van valorar el preu de l’expropiació en 124 710,20 €. L’arquitecte municipal ho va valorar en 7 027,02 €. Es va proposar al ple refusar la proposta de preu dels titulars del dret afectat, aprovar el full d’apreuament de l’arquitecte municipal i comunicar-ho als interessats. Caldrà trametre l’expedient a la secció de Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya.

En segon lloc es va aprovar l'increment del límit global de la quantia destinada a l’assignació de gratificacions per hores extraordinàries als agents de policia local. L'alcaldessa va explicar que "En el ple de març es va aprovar un límit de 1500 € per a les gratificacions extraordinàries als agents de la policia local perquè en aquell moment era el màxim que podíem consignar i teníem més agents en actiu. Durant l’últim trimestre s’han produit diverses baixes, dues de caràcter temporal i una de definitiva, i ara ja es disposa de crèdit adequat i suficient per incrementar la quantitat global destinada a l’assignació d'hores extres als agents de policia fins a 15.000 €, per tal de que els agents en actiu puguin cobrir els torns que els agents de baixa no poden cobrir." Per a fer-ho ha calgut una modificació pressupostària també aprovada en aquest ple.

Preguntada pel grup municipal PAU sobre si hi van haver torns descoberts al juliol i si s'havia suplert al Sergent durant les seves vacances, l'alcaldessa va explicar que "al juliol hi van haver un parell o tres de dies en que alguns torns van quedar descoberts degut a que hi han dos agents de baixa per malaltia. El que es fa en aquests casos és avisar a Mossos que el torn queda descobert i si fa falta, venen ells. Pel que fa al Sergent, es va oferir als agents la possibilitat de substituir-lo cobrant una quantitat calculada en base al complement específic que percep el cap de la policia, però ningú va voler suplir-lo ja que representa estar disponible sempre. No obstant, no és una novetat, ja que ve passant cada any durant molt de temps." També va afegir que "si no convoquem més places és perque ens limita la llei de pressupostos generals de l'estat però, segons la mateixa, tindrem oportunitats de fer-ho gradualment. Ara estem duent a terme una convocatòria d'agent funcionari que està en marxa i quan s'aprovin els pressupostos generals de l'estat 2019 es podrà treure una altra d'un agent que va causar baixa definitiva al 2018."

A continuació es va aprovar l’addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi per a l’any 2019. L'ajuntament aportarà 53622,77 € al servei bàsic d’atenció social i 8941,99 pel servei d’atenció social especialitzat 

Pel que fa als dos dies de festa local per al 2020 es van aprovar els dies 1 de juny i 7 de setembre.

El grup municipal de Junts per Anglès va presentar una moció en contra de la presència permanent de Mossos als Jutjats. Fa uns mesos la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar als Mossos protegir els jutjats de forma presencial i permanent, és a dir 24 hores els 7 dies de la setmana. "Davant la insuficiència d’efectius a la Comarca de la Selva (i a molts llocs d’arreu de Catalunya) considerem aquesta mesura desproporcionada, donats els episodis recents de robatoris en llars i altres fets delictius que augmenten la sensació d’inseguretat de la ciutadania. Per això sol·licitem al Tribunal que reconsideri aquesta mesura i demanem per transparència conèixer el cost de la mateixa."

A continuació es va declarar la nul·litat de ple dret dels acords pels quals es va acordar la cessió gratuïta del CAP. El regidor d'Hisenda i Patrimoni, Sr. David Bohigas va explicar que "estàvem a l’espera d’un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora que ha donat la raó a les nostres tècniques jurídiques (la tag i la secretària) que defensaven la mutació demanial com a sistema legal de cessió. Amb aquest informe proposem al ple declarar la nul·litat de ple dret dels acords de 30/11/1995, 26/03/1998, i punt tercer del ple de l’ 1/08/2016. Tot seguit, iniciar l’expedient de mutació demanial del terreny del CAP a favor de CATSALUT."

Al torn de precs i preguntes el grup municipal PAU va preguntar sobre els quadres elèctrics, el FEDER i els Firaires de Gales. El regidor d'obres i serveis, Sr. Jordi Blanquez i l'alcaldessa van respondre que "des de fa 4 anys aproximadament, la connexió dels firaires de Gales es fa contractant a Endesa un punt de servei especial per Fires. El butlletí el fa un professional del poble i el d’enguany ja es va presentar al departament d’indústria de la Generalitat el mes passat. Ara tan sols manca que Endesa ho connecti uns dies abans de Gales. Pel que fa a les deficiències detectades als quadres per SGS al 2016,  ja fa temps que l’enginer està a sobre del tema i és una actuació tan gran que requereix de la contractació de vàries empreses externes. En primer lloc, Imnitec li va passar els detalls dels defectes a ECOVAT i ECOVAT fa mesos que se li va encarregar la redacció del projecte executiu per actuar sobre els quadres. Aquest agost se’ls hi acaba el termini per redactar-lo. Un cop el tinguem, s’han de licitar les obres, lo qual significa més mesos."

El regidor d'Hisenda i Patrimoni Sr. Bohigas va afegir que "cal aclarir que la subvenció FEDER demanada és per canviar l’enllumenat i no inclou els quadres. La reparació o substitució dels quadres es farà igualment, independentment de l’atorgament o no del FEDER".

Finalment, el grup municipal PAU va preguntar sobre els pous descoberts en terrenys particulars que hi han a les mines del Sant Pare. L'alcaldessa va respondre que fa mesos la policia va emetre un informe al respecte els quals es van trametre als serveis tècnics per tramitació d'ordres d'execució pertinents però hi han tantes ordres d'execució dictades per tantes coses (incedis, brutícia, salubritat, etc) que cal veure en quin punt es troben.