Crònica del Ple ordinari de 29 de maig de 2018

En el Ple Ordinari del 29 de maig de 2018 es van aprovar les actes de les sessions anteriors i es van explicar els decrets d'alcaldia més rellevants pel que fa a la gestió municipal.

S'ha derogat una ordenança molt desfassada sobre el procés d'empadronament, ajustant-se a la normativa actual publicada al BOE en data 24/03/2015, la qual explicita quins requisits es demanen per l’empadronament. Aquesta proposta fou aprovada per unanimitat.

La tècnica informàtica sol·licita la compatibilitat per poder exercir com a autònoma amb l’activitat de venda d’alimentació ambulant  i atès que la llei 21/1987 ho permet, el Ple li va concedir per unanimitat.

Tot seguit, s'explica l'amortització de dues places i creació de dues més. Vist que s’ha licitat el servei de monitoratge i socorrisme per a la piscina el qual inclou la substitució en cas de baixes dels monitors/socorristes. Cal amortitzar dues places de socorrista que figuraven a la plantilla del pressupost 2018 i, per altra banda, degut a les restriccions actuals de la llei, es proposa crear dues places en substitució de les que s’amortitzen per tal de mantenir el número de places totals de l’ajuntament.  També es considera necessari reforçar la brigada municipal incloent a la plantilla una plaça de peó de brigada atès que hi ha una jubilació parcial i un contracte de relleu que acaba aviat i es vol donar l’oportunitat a la persona que està fent el relleu a que es pugui quedar si supera el procés selectiu, que segons marca la llei, ha de ser obert. Finalment, considerant l’augment de la complexitat en la contractació de serveis derivada de la nova llei de contractes del sector públic, es crea una plaça de funcionari tècnic mig de gestió, del grup A2. La proposta fou aprovada amb els vots a favor dels grups PDECAT, AM, PAU i 1 vot en contra de la CUP.

A continuació es va aprovar el contracte d’arrendament d’unes finques patrimonials per a la implantació d’un dipòsit de gas. S'explica que l’any 1999, mitjançant acord de Ple, l’ajuntament i Repsol Butano van signar un conveni per a la distribució de gas GLP (gasos licuats del petroli) mitjançant el qual el dipòsit s’ubicava provisionalment a prop de la Riera darrera el pavelló. L’actual titular de la concessió està interessada en substituir els dos dipòsits actuals de gas GLP per un nou dipòsit que permeti la conversió a GNL (Gas natural licuat), a l’espera de poder fer arribar el gas canalitzat a Anglès. Cal reubicar el dipòsit en un lloc compatible urbanísticament i que permeti fer la conversió de forma progressiva. Els dos dipòsits coexistiran durant el procés i quan les llars estigui connectades a gas natural, es retiraran els dipòsits de darrera el pavelló, recuperant una zona qualificada com a verda. Els serveis tècnics han analitzar les parcel·les de titularitat municipal compatibles amb els usos de serveis i han convingut que el millor emplaçament es troba a les parcel·les que posseeix l’ajuntament al Sector Industrial Riera Seca.  La superfície de les parcel·les és de 3106 m2 i el lloguer que l’empresa pagarà a l’ajuntament serà de 750,85 € mensuals. Hi van votar a favor els grups de PDECAT, AM i CUP i es va abstenir el grup PAU.

Tot seguit s'explica una modificació del pressupost per suplement de crèdit i es ratifica el Decret 329 d’amortitzaxió del crèdit ICO. En aquest punt el regidor d'Hisenda explica que s'amortitza un crèdit per valor de 1.081.622 €  i d'aquesta manera s'elimina el pla de proveidors i tota la gestió que comporta. LEs dues propostes foren aprovades per unanimitat.

Finalment, s'ha donat compte de les certificacions de les obres del projecte de millora del nucli antic subvencionat per la Generalitat.

Ple ordinari del 29 de maig