Crònica del Ple ordinari de 6 de novembre de 2018

En el passat ple ordinari de 6 de novembre de 2018, al primer punt es va aprovar l’acta de la sessió anterior de 25 de setembre de 2018 i tot seguit es va donar compte dels decrets 659 a 759 del 2018.

A continuació el regidor d’Hisenda, Sr David Bohigas , va explicar la modificació de crèdit necessària per incrementar l’aplicació pressupostària de Gestió del Centre de Dia.

Tot seguit, va presentar el Pressupost General per a l'exercici del 2019 que ascendeix a 5.778.418,78 €, la plantilla de la corporació, el catàleg de llocs de treball i les bases d'execució, per tal que, segons el procediment legal, siguin aprovats.

També es va acordar sol·licitar la subvenció del programa FEDER de creixement sostenible 2014-2020, per la renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior amb un 50% de subvenció. De fet, al pressupost 2019 s’ha inclòs una partida de 302.758,46€ per a aquesta finalitat.

A continuació, el regidor d’Ensenyament, Sr. Jordi Pibernat va proposar al Ple l’aprovació de la modificació del reglament intern de la Llar d'Infants municipal d'Anglès «El Cucut» per tal de contemplar els impagaments alhora de matricular a un l’infant i s’estableix un termini per regularitzar el deute tributari generat pels impagaments abans de poder fer efectiva una nova matriculació.

El següent punt fou aprovar una addenda al conveni del projecte turístic-cultural del Vescomptat de Cabrera, liderat pel Consell Comarcal i al qual l’ajuntament es va adherir, per tal d’actualitzar les clàusules de les responsabilitats i obligacions de l’Ajuntament.

Per altra banda, el regidor de Cultura, Sr. Josep Casadellà va presentar una moció de suport a la candidatura que la Confederació Sardanista de Catalunya va presentar a la UNESCO per incloure la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Atès que la Sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi, i donada la importància del patrimoni cultural immaterial que representa, el proposa al Ple manifestar el seu suport a la candidatura de la UNESCO, comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació Sardanista de Catalunya i finalment autoritzar a la Confederació Sardanista de Catalunya a fer pública aquest suport.

La regidora de Benestar Social, Sra. Marta Triadó va proposar aprovar el conveni de col·laboració entre L’Ajuntament i Economia solidaria empresa d’inserció SLU per al foment de la recollida, tractament social i reutilització de roba usada mitjançant la ubicació de contenidors en la via pública del municipi.

A continuació l’alcaldessa, Sra. Àstrid Desset va explicar que La Junta de Govern Local del passat 18 d’octubre va aprovar els reallotjaments temporals d’alguns habitants del edificis que s’estan restaurant al carrer de les fàbriques, concretament, els que estan sota coberta i va aprovar el compte de liquidació de les obres que hauran de pagar els propietaris.

En resum, només són indemnitzats per reallotjament els veïns que habiten sota les cobertes i que en són ocupants legals. Es fa de la següent manera:

  • Si han trobat un habitatge pel seu compte, se’ls paga per transferència 500€ per mes de reallotjament (o la part proporcional si és menys temps)

  • Si són propietaris, com que han de pagar una quota per les obres, se’ls descompta aquest import de la quota a pagar.

  • Si no han trobat un habitatge pel seu compte, se’ls reubica en algun dels dos pisos d’emergències que té l’ajuntament però no percebran diners sinó que l’import a indemnitzar es compensa amb l’import del lloguer.

  • L’ajuntament ha llogat un tercer pis al mateix carrer fàbriques que també serveix per reallotjar. En aquest cas, les famílies reubicades tampoc perceben la indemnització sinó que aquesta es compensa amb el lloguer que l’ajuntament paga directament al propietari.

  • Hi ha un cas a esmenar en l’acord, i és que un dels ocupants legals que es considerava propietari, en realitat ha llogat el pis a un familiar i aquest presenta un contracte de lloguer vigent des del 2009, que no s’havia tingut en compte en les liquidacions. Com que ha trobat on reallotjar-se s’acorda la seva indemnització.

Pel que fa a les quotes que han de pagar els propietaris, es van acordar per Junta de Govern en data 21/06/2018 i hi van haver dues al·legacions de veïns que demanaven aclariments sobre l’import a liquidar.

A la Junta de Govern del 18 d’octubre, previ informe tècnic, s’acorda desestimar les al·legacions i aprovar definitivament les quotes. S’ha fet recentment una reunió amb els veïns per explicar-los-hi. Bàsicament s’ha aclarit que les despeses de redacció de projectes, estudis tècnics i altres s’han de repartir entre propietaris i ajuntament i per tant, no es tracta d’una simple operació de divisió de l’import adjudicat.

Finalment, s’apliquen a determinats propietaris les quotes de deducció relatives als reallotjaments reconeguts.