Crònica del Ple ordinari virtual de 26 de maig de 2020

Ple telemàtic de 26 de maig 2020
El plenari d'Anglès aprova per unanimitat destinar 50.000€ a ajudes a les persones físiques i jurídiques titulars d’activitats amb establiments ubicats al municipi d’Anglès que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma pel COVID19. Les quantitats a percebre oscil·len entre 300 i 1000 € segons les despeses que justifiquin els beneficiaris.

En el mateix ple també s'ha acordat la reactivació de la zona verda comercial gratuïta a partir de l'1 de juny 2020. El reglament de zona verda comercial gratuïta limitada per temps es modifica per permetre al carrer de la Triassa l'estacionament de 4 turismes o 3 furgonetes prop dels comerços de la zona. Després de la corresponent exposició pública es procedirà a senyalitzar els aparcaments de la nova zona verda.

 

Al ple ordinari virtual de 26 de maig de 2020 es van aprovar les actes anteriors i donar compte dels decrets dictats des de l'última convocatòria així com de les actes aprovades per la Junta de Govern.
     
La regidora responsable del contracte de jardineria va donar compte del decret de represa de les tasques dels jardiners.
El regidor de promoció econòmica va donar compte del decret de reobertura del mercat setmanal.
El regidor d'economia i hisenda va donar compte de l’informe de Control financer de l’exercici 2018 de SUMAR que gestiona el Centre de Dia d'Anglès.

També es va explicar l’acord de la junta de govern local en relació a les obres de l'enllumenat. Per licitar un contracte cal disposar d’un projecte aprovat definitivament. Al ple de gener es va acordar l’aprovació inicial del projecte i la licitació condicionada a l’aprovació definitiva. Si no hi hagués hagut estat d’alarma, tenint en compte els terminis, les dues fases haurien avançat en paral·lel però l’aprovació definitiva del projecte hauria esdevingut abans de la finalització del concurs. Amb l’estat d’alarma van quedar suspesos tots els terminis. Posteriorment, es va aixecar la suspensió de terminis de contractació però no la del projecte. En conseqüència, el temps va continuar avançant pel que fa a la licitació però no pel que fa al projecte i s’hauria produït una infracció no esmenable de les normes reguladores del procediment d'adjudicació.
Així doncs, es va acordar:
- Desistir de la licitació del contracte d’obres de millora de l’enllumenat públic per no comptar amb el projecte aprovat definitivament.
- Sol·licitar a IDAE una ampliació del termini previst per a justificar l’inici de la licitació del contracte d’obres
- Disposar que, tan aviat com s’aprovi definitivament el projecte d’obres, s’iniciï un nou procediment de licitació per complir amb els terminis de justificació de l’IDAE
- Publicar el present acord al perfil del contractant i notificar-lo també als licitadors que havien presentat oferta.
- En aplicació del RD 465/2020 que permet continuar els procediments administratius que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o pel funcionament bàsic dels serveis, es va acordar la continuació de la tramitació del Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès. D’aquesta manera, el termini per a l’aprovació definitiva segueix endavant.  

Seguidament, el plenari va ratificar per unanimitat el decret 235 d'aprovació del Conveni de Treball i Formació amb el Consell Comarcal de la Selva. Els regidors d'Obres i Serveis i de Medi ambient van exposar que es tracta del programa que es desenvolupa anualment en col·laboració amb el SOC mitjançant conveni amb el Consell Comarcal per poder donar feina a persones a l’atur. Estava previst que comencessin al març però amb l’emergència no ha estat possible. Els projectes que es desenvolupen són:
- Control de la vegetació i neteja de lleres en tram urbà (oficial forestal i 3 peons forestals) Conveni de 18 dies laborables
- Millora d’espais públics (voreres) (1 Oficial Brigada Paletes i 3 Peons brigada paletes) Conveni de 21 dies laborables
- 1 Agent cívic (3 dies/setmana) dilluns , dijous i divendres

Es va ratificar per unanimitat el decret 222 d'aprovació de la cessió del pis de la Verneda a una família en risc d’exclusió residencial pel preu de 140 € mensuals (costos de subministraments a part). Es compta amb informe favorable de l’educadora social i un certificat del Secretari de la Mesa de Valoració per a Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya. A dia d’avui, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no disposa d’un habitatge disponible per aquest cas. També s’acorda tramitar l’adhesió de l’immoble al Fons d’Habitatges de lloguer destinat a polítiques socials.     

Es va ratificar per unanimitat el Decret número 232 de 15 de març de 2020, sobre les mesures auto-organitzatives de l'ajuntament pel COVID19.

També es va ratificar per unanimitat la correcció d'una errada de nom en la signatura del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei del Centre de dia “Molí de Cuc” per l'any 2020. Simplement on dèia la Direcció General de la Protecció Social hauria de dir la Direcció General de l’autonomia personal i la Discapacitat.

Es va ratificar per unanimitat l'aixecament de la suspensió contracte de neteja per fer les preinscripcions a l’escola Pompeu Fabra.

A proposta del regidor de promoció econòmica es va acordar per unanimitat posar en funcionament una nova zona d'estacionament gratuïta amb limitació de temps (tal com s’ha fet a d’altres llocs) per facilitar la rotació de vehicles al carrer de la Triassa que permeti l'estacionament de 4 turismes o 3 furgonetes, quedant aquests dins d'un radi de menys de 50 metres respecte a les botigues, tallers i altres establiments. Aquests aparcaments quedarien situats després de la corba del pont del Torrent del Rissec, a 18 metres de la finalització del pas de vianants. Quedant a 25 metres de la botiga de Ca la Mercè, a 6 metres del Taller mecànic Carmelo, a 40 metres de la Ferreteria Bosch i a 9 metres de la Carnisseria Bon Tall. Es sotmet a INFORMACIÓ PÚBLICA, DONANT AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest acord i el text de l'ordenança, pel termini mínim de 30 dies.     

També es va aprovar per unanimitat tornar a posar en funcionament la zona verda a partir del dia 1 de juny. Al decret 237 es va deixar en suspens l'aplicació del reglament de zona verda al municipi. Atès que estem en fase 1, es preveu passar a fase 2 properament i molts comerços han reobert, es proposa deixar sense efecte la suspensió de la zona verda i activar la vigència del reglament a partir del dia 1 de juny.

Es va aprovar per unanimitat el conveni per a la realització de cursos de català amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

També es va aprovar per unanimitat la delegació de les funcions d'instrucció, resolució i de la potestat sancionadora per infraccions en matèria de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals a favor del Consell Comarcal de la Selva.

A continuació el regidor d'economia, hisenda i patrimoni va explicar dues modificacions de crèdit:

1) La número 9/20020, per tal de concedir ajuts als comerços locals del municipi afectats pel cessament obligatori de l’activitat degut a la pandèmia, a més de disposar d’unes bases de subvenció (que es van aprovar al mateix ple) cal disposar de crèdit en el pressupost vigent. Per disposar de crèdit, cal fer la següent modificació de pressupost per crear la partida pressupostària 439 47900 d’AJUTS AL COMERÇ. Es dotarà amb 50.000 € que es treuran de les partides de:
- Personal projecte PECT FEDER: 30.000,00 €
- Gasoil piscina: 5.000,00 €
- Altres activitats culturals: 5.000,00 €
- Gales i altres festes: 10.000,00 €    
2) La número 10/2020 per fer nous nínxols al cementiri. Es treuran 15.000 € de la partida de conservació del patrimoni i es posaran a la partida d’obres cementiri.

A continuació es va acordar per unanimitat la continuació de la tramitació de la resolució de les al·legacions d’Aqualia del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua potable i sanejament, tot i l’estat d’alarma, per considerar que és imprescindible pel correcte funcionament del servei bàsic d’abastament d’aigua.

Després de l’aprovació inicial i l’exposició pública, s’acorda per unanimitat aprovar definitivament el Pla Director de Clavegueram presentat per Aqualia FCC en data 17 de juliol de 2017.

En canvi, l'aprovació del pla director d'abastament d'aigua del municipi queda sobre la taula. Tot i haver-ho revisat l’enginyer municipal i de disposar de tots els informes favorables, com a equip de govern tenim forces dubtes pel que fa a la seva aprovació, el deixem sobre la taula. En conseqüència, no s'ha votat la seva aprovació.

S'acorda per unanimitat l'aprovació del DOCUMENT UNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) que incorpora tots els plans d’actuació per emergència per neu, vent, sismes, incendis i inundacions. En data 16 d’abril de 2020 es va rebre el document de revisió que ha estat informat favorablement per l’enginyer municipal en data 30 d’abril. Un cop aprovat pel ple caldrà fer-ne informació pública i trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.   

Seguidament, el regidor de promoció econòmica dona tots els detalls de les bases de les ajudes que el consistori donarà a les persones físiques i jurídiques, titulars d’activitats amb establiments ubicats al municipi d’Anglès. A grans trets:
El termini per presentar les sol·licituds serà de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de Girona. Per publicar al BOP la convocatòria primer és necessari que aquestes bases siguin exposades al públic durant 15 dies i si no hi han al·lgacions, s'entendran aprovades definitivament i es podrà obrir la convocatòria.
- Només es podrà̀ concedir una ajuda per cada titular d’activitat amb establiment
- En tots els casos es podran demanar ajudes per valor de fins a un 100% del total de la despesa subvencionable (lloguers, hipoteques, despeses de llum, aigua, gas, despeses d'adeqüació a les mesures de seguretat, etc.)
- La quantitat mínima dels ajuts es fixa en 300,00€ per titular d’activitat amb establiment, sempre i quan s’acrediti una despesa igual o superior a aquest import.
- L’import màxim de l’ajut es fixa en 1.000,00€ per titular d’activitat amb establiment.
- Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració́ o ens, públic o privat, nacional o internacional, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi la despesa total acreditada.
En el supòsit que la concurrència de beneficiaris esgoti el crèdit pressupostari previst, l’Ajuntament podrà̀ ampliar l’import màxim detallat anteriorment mitjançant la modificació́ pressupostària corresponent.

Finalment, es va acordar per unanimitat la desafectació del local del carrer Nord 18 baixos 1A, per no haver-se destinat a l’ús públic per més de vint-i-cinc anys. Es tracta d’un tràmit previ indispensable per poder legalitzar l’arrendament del local. Caldrà realitzar la corresponent modificació de la inscripció al Registre de la Propietat.

Al torn de precs i preguntes de la oposició el grup PAU va formular propostes en relació a la reactivació de l'activitat escolar, casals, piscina, etc.

No hi van haver preguntes del públic.