Pressupostos Participatius 2018, Comencem!

Després de la primera experiència en la història d'Anglès de votació oberta per decidir les inversions del 2017, enguany toca dur a terme un procés plenament participatiu de cares als pressupostos de 2018. Si volem que les propostes sorgeixin de la ciutadania, cal començar ja!

El dissabte 18 de febrer ens vam reunir un representant de cada grup polític a l'Ajuntament i l'Alcaldessa per tal d'establir de manera consensuada els passos a seguir per tal de dur a terme el procés de Pressupostos Participatius 2018.

Aquest procés té per objectiu que les persones majors d’edat empadronades a Anglès i les Entitats registrades al nostre Registre d’Entitats, puguin aportar propostes d’inversió per incloure al pressupost municipal del 2018 i que sigui la Ciutadania qui esculli, d'entre totes les propostes presentades, quines es duran a terme.

La quantitat prevista per posar a votació són 150.000

El procés s'iniciarà el proper dissabte 4 de març amb la presentació dels Pressupostos Participatius 2018 que tindrà lloc a la Sala Fontbernat de 10:00 a 11:00 del matí. En aquesta sessió s'exposarà el funcionament dels mateixos, el calendari del procés i se sol·licitaran voluntaris per participar en la Comissió dels Pressupostos Participatius.

Tal com es va acordar en la reunió de planificació la comissió dels Pressupostos Participatius 2018 estarà formada per un representant de cada grup Polític, l’Alcaldessa i màxim de 5 representants de les Entitats que hi vulguin participar. En els cas que es presentin més de cinc candidats, primer entraran els representants de les Associacions de Veïns, i entre la resta es promourà l’entesa entre ells. En el cas de que no hi hagi entesa, es realitzarà un sorteig entre les candidatures presentades.

Presentacio i Validacio de les propostes.

El període de presentació de propostes sera de l'11 de marc al 10 d’abril.

Per presentar propostes, omplir el formulari http://som.angles.cat/formulari/propostes-als-pressupostos-del-2018

La Comissió dels Pressupostos Participatius sera l'encarregada de validar que les propostes presentades s'ajustin als criteris fixats. Només passaran la fase d’avaluació les propostes que compleixin tots els requisits establerts.

Les propostes validades per la Comissió seran traslladades als tecnics municipals competents en l'àmbit a que facin referència i aquests avaluaran que siguin realitzables des del punt de vista tècnic, econòmic i jurídic.

La Consulta Ciutadana.

Un cop superada aquesta fase de validació, la comissió de Pressupostos Participatius farà la selecció de les Propostes Finalistes. Feta la selecció aquesta es farà pública i es convocarà a tota la població a una sessió de presentació de les propostes, exposada cadascuna d’elles per la persona/Entitat que l’hagi presentada.

La Consulta ciutadana per escollir les propostes guanyadores es farà amb una eina informàtica desenvolupada per en Sergi Riera.

La votació es realitzara durant el període que la Comissió estableixi, els matins a l'Ajuntament i les tardes i dissabte al matí a la Biblioteca. Podran votar les persones empadronades a Angles i majors d’edat al dia 1 del mes en que es voti.

L'equip de Govern incorporarà les inversions guanyadores als pressupostos municipals 2018.

Requisits de les propostes

Els requisits que han de complir les propostes son els següents:

• Han de ser inversions de qualsevol àmbit de competància municipal. Una inversió es un bé inventariable que és permanent en el temps.

• Han de ser competència de l’Ajuntament.

• Han de ser propostes que afectin l’àmbit municipal, i no pas els municipis veins.

• Han de donar resposta a una necessitat concreta.

• Han de complir la normativa vigent que les reguli, segons la temàtica de la proposta.

• Han de ser viables tècnicament.

• Han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament.

• No poden tenir un cost superior als 50.000

• Cada persona o entitat del municipi podrà presentar com a màxim 5 propostes de projectes.

• Les propostes presentades no poden comprometre exercicis pressupostaris futurs, quant a despesa.

• Han de ser propostes que no provoquin exclusió social.

• Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere.

• Han de ser propostes sostenibles i amb visió de vila.

• Totes les propostes que es presentin han d’anar acompanyades de les dades identificatives del ciutadà/Entitat que les realitza.

• Totes les propostes han d’estar presentades dins el termini establert que s’especifica en el calendari.

• Es podran unificar propostes, si la Comissió de Pressupostos Participatius i/o els Serveis tècnics ho consideren oportú.

• No poden ser inversions ja previstes i decisions de govern.

• Les propostes que es facin no poder ser actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, plans d’ajuts ja existents, no poden fer referencia a subvencions que s’atorguen.