Convocatòria de 2 places d’agent de policia com a funcionaris de carrera i selecció urgent de 3 places com a funcionari interí

març 2021

Per cobrir vacants a la plantilla de policia de l’ajuntament d’Anglès hi ha en paral·lel dos processos selectius iniciats:

– un per cobrir temporalment, per necessitats urgents, 3 llocs d’agent de policia local com a funcionaris interins (presentació d’instàncies fins el 02/03/2021)

– un per proveir 2 places en propietat (funcionaris de carrera) d’agent de policia local i creació d’una borsa (presentació d’instàncies fins el 14/03/2021)

Més informació a http://www.angles.cat/promocio-variable/convocatories-policia2021/