Memòria d'actuacions per prevenció d'incendis 2020

abril 2020

Redacció del Pla de Gestió del servei en matèria de prevenció d’incendis per a l'any 2020. El Pla de Gestió regula les actuacions a realitzar d’acord amb la delegació de competències entre l’Ajuntament d’Anglès i el Consell Comarcalde la Selva.