Plecs tècnics preparats per a la licitació del servei de redacció del Pla d'Accessibilitat

gener 2021

Els plecs de prescripcions tècniques per poder licitar el servei de redacció del Pla d'Accessibilitat municipal està a punt. Falten el plecs de condicions administratives i dur a terme la licitació. Un cop es tingui el projecte, els serveis tècnic l'avaluaran i, si s'escau, s'aprovarà el pla.