Projecte d'obres de clavegueram aprovat

febrer 2021

S'ha aprovat el projecte d'obres però encara s'han de licitar i executar.