Convocatòria al Ple Ordinari de 2 d'abril de 2019

Data: 
02/04/2019 - 20:00 a 03/04/2019 - 19:59
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors números 1 de 29 de gener  i  de 7 de març de 2019
 2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 33 al número del present decret de convocatòria a la comissió informativa de 28 de març de 2019.
 3. Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions Corts Generals de 28 d’abril de 2019.
 4. Modificació pressupost n 3, per crèdit extraordinari, IVA Burés.
 5. Rectificació d’error material al catàleg de llocs de treball
 6. Aprovació provisional de la modificació puntual núm.3 del POUM d’Anglès, “instal·lacions de la Impremta Pagès”.
 7. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per una expropiació.
 8. Esmena d’error material del Pla de serveis 2018 del conveni de delegació de competències en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 9. Modificació de les bases del pressupost per ampliar l’import d’una subvenció nominativa.
 10. Sol·licitud de la pròrroga per l’exercici 2020 del Conveni amb el departament Treball, Afers Socials i Famílies per la prestació del servei del Centre de Dia.
 11. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Antoni Franco Caballé, membre del grup municipal CiU.
 12. DONAR compte del decret número 262 d’aprovació de liquidació del pressupost 2018.
 13.  Assumptes Urgents.
 14.  Precs i preguntes