Convocatòria al Ple ordinari de 26 de novembre de 2019

Data: 
26/11/2019 - 20:00 a 27/11/2019 - 19:59

ORDRE DEL DIA:

- Aprovació de les actes números 11, 12, 13 i 14 de 24 de setembre, 8, 15 i 22 d’octubre de 2019, respectivament.

- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa, del número 881 al número 1080 de 21 de novembre de 2019.

- Donar compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local números 19 de 19 de setembre, la 20 de 3 d’octubre, la 21 de 17 d’octubre, la 22 de 7 de novembre de 2019.

- Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2019 LO 2/2012 i dels informes trimestrals del 3r Trimestre de 2019 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments

- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019

- Modificació de l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica del regidor d’Obres i Serveis. Cartipàs 2019-2023.

- Aprovació inicial del Pla Director de les instal·lacions en alta d’aigua potable del municipi d’Anglès, de data febrer de 2009 redactat per l’enginyer Industrial Àlex Barceló i Llauger.

- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.16 relativa a l'ocupació del domini públic.

- Aprovació de l'increment del límit global de les gratificacions per serveis extraordinaris de la policia local

- Aprovació inicial del Pressupost 2020, de les bases d'execució, subvencions nominatives i del catàleg de llocs de treball.

- Aprovació del Conveni de col·laboració en què s’estableixen les condicions d’adhesió al catàleg de béns i productes homologats i els subministraments d’adquisició centralitzada, entre l’Ajuntament i la Generalitat.

- Assumptes Urgents.

- Precs i Preguntes