Convocatòria Ple ordinari de 28/03/2017

Data: 
28/03/2017 - 20:00 a 29/03/2017 - 20:59

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 31 de gener i 28 de febrer de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 25 de fins al número 125 de març de 2017.

3-Donar compte del Decret 78, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’ exercici 2016.

4.- Aprovació del pla econòmic financer.

5.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl al municipi.

6.- Aprovació de les tarifes de SUMAR.

7.- Aprovació provisional de la modificació puntual numero 1 del POUM.

8.- Modificació del catàleg i la plantilla de personal.

9.- Modificació pressupost número 3/17, suplement de crèdit per costes tribunal de comptes.

10.- Modificació Pressupost numero 4/17, suplement de crèdit finançada amb majors ingressos: Burés.

11.- Sol·licitud de la pròrroga Conveni Centre de Dia 2018.

12.- Sol·licitud a l'ICASS d'ampliació places públiques del Centre de Dia.

13.- Aprovació conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per a l'organització de cursos de català per adults.

14.- Proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular.

15.- Sol·licitud pròrroga del Pla de Barris.

16.- Moció d'Adhesió al pacte Nacional pel Referèndum.

17.- Moció per a garantir que l'administració actualment titular de l'autopista AP7 no en prorrogui la concessió.

18.- Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge.

19.- Assumptes Urgents.20.- Precs i Preguntes