Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès

Als efectes previstos a l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, se sotmet a tràmit d'audiència prèvia a la seva aprovació, el projecte d'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès, perquè aquelles persones o entitats que ho vulguin puguin fer les seves aportacions addicionals, fins el 27 de març, en format de comentari al present article.