Crònica del Ple ordinari de 10 d'abril de 2018

En el Ple Ordinari del 10 d'abril de 2018 es van aprovar les actes de les sessions anteriors i es van explicar els decrets d'alcaldia més rellevants pel que fa a la gestió municipal.

Tot seguit es va aprovar per unanimitat la continuació per a l'any 2018 de dos convenis signats en anys anteriors amb el Consell Comarcal de la Selva, concretament, el de recollida d'animals abandonats o ensalvatgits i el de prestació de serveis socials bàsics i especialitzats.

Es va aprovar per unanimitat un nou conveni pel qual es deleguen les competències en matèria de prevenció d'incendis forestals al Consell Comarcal de la Selva, el qual notificarà als titulars de parcel·les quines són les seves obligacions al respecte i inspeccionarà el compliment de les mateixes. En cas de no complir-les, el Consell pot recòrrer a l'execució forçosa. 

També es va aprovar per unanimitat el Pla d'Acollida d'Anglès per definir les accions que permetin rebre adecuadament a les persones nouvingudes al municipi, detectar i atendre les seves necessitats.

A continuació es va acordar per unanimitat fixar les festes locals del 2019 pel 10 de juny i 2 de setembre.

El Reglament del Consell del Poble, aprovat pel propi Consell en data 15 de gener, ha estat ratificat pel Ple també per unanimitat.

En relació amb el pressupost, es van aprovar les subvencions nominatives als centres educatius pels projectes de robòtica i a Càrites.

Tot seguit, el regidor d'Hisenda va explicar que s'ha tancat l'exercici 2017 amb un romanent positiu de tresoreria d’1.126.750,30€ una part dels quals es destinaran a cancel·lar el crèdit ICO, d'acord amb l’article 32 de la LO 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que el superàvit pressupostari es destinarà a la reducció de l’endeutament net. Els grups AM, PDECAT i CUP hi van votar a favor i PAU es va abstenir.

A continuació es va explicar l'estat dels tràmits de modificació del POUM a instància d'Imprempta Pagès. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 20 d’abril de 2017, va informar que per a continuar la tramitació era necessari tenir en compte les següents consideracions: classificar l’àmbit com un sector de sòl urbanitzable delimitat i tramitar el corresponent Pla Parcial Urbanístic, preveure la cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic del sector i les corresponents cessions de sòls per a sistemes i que calia un estudi d’impacte i integració paisatgística.

Imprempta Pagès va entrar una proposta el 5 de març passat atenent aquestes peticions i l’ajuntament va traslladar-ho a Urbanisme en considerar les raons d’interès públic següents: permetre la continuïtat de l'activitat d’indústria gràfica en termes econòmics i laborals i l’ampliació dels espais lliures públics de l’àrea de Can Perolada. En data 5 d’abril de 2018 la comissió informativa d’Urbanisme va fer un informe favorable d’aquesta proposta i ara cal l'aprovació inicial per Ple i sotmetre-ho a informació pública. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots dels grups AM, PAU, PDECAT i l'abstenció de la CUP.

Pel que fa a la moció d'ENTORNS SENSE FUM aprovada al ple anterior, s'ha proposat modificar-la treient la Plaça Catalunya i especificant les zones dels parcs següents: 
Parc de la Font del Canyo (a la zona del parc infantil i del parc de salut)
Parc de Can Cendra (a la zona del parc infantil) 
Plaça Vaux Sur Mer (a la zona del parc de salut)
Tots els grups van votar a favors excepte la CUP.

La Moció en matèria de pensions presentada per l'equip de govern per demanar al Govern de l'Estat que s'efectuïn les reunions urgents que siguin necessàries per estudiar els mecanismes a aplicar perquè de forma permanent es garanteixi la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social i de pensions, l'increment gradual del Salari Mínim Interprofessional perquè, en una legislatura, sigui equiparable al 60% del salari mitjà i que el conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de l'IPC per tal de que les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa, entre altres peticions, es va aprovar per unanimitat.

La Moció pel cofinançament de les escoles bressol municipals presentada per l'equip de govern per tal de sol·licitar a la Generalitat, quan es constitueixi, que resolgui amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que elaboració una nova proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al proper curs. Es va aprovar per unanimitat.

La Moció per l'alliberament dels presos polítics, retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol també fou aprovada per unanimitat i es remetrà al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Finalment, s'ha donat compte de les obres del projecte de millora del nucli antic subvencionat per la Generalitat i de l'adjudicació del projecte i obres del Carrer Fàbriques (Colònia Burés).

Com a assumptes urgents s'ha introduit el Conveni amb el Consell Comarcal pel projecte POCTEFA, finançat en part amb fons europeu, per a l'estudi i potenciació de l'artesanat artístic al territori del Ter-Brugent, el qual es desenvoluparà entre el 2018 i el 2020.

Ple ordinari del 10 d'abril