Cost efectiu del servei d'abastament d'aigua potable

⇤ Torna al llistat de Gràfics

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

El cost del servei d'abastament d'aigua potable s'ha extret de la font de les dades enllaçada més avall i que prové de la publicació oficial del MINHAP.

Darrera actualització: 
dilluns, 3 juny, 2019 - 17:43