Pla d’accessibilitat

Àmbit relacionat: 
Pla d’accessibilitat

Tindrem un estudi tècnic que dirà on s’ha d’actuar per adaptar les voreres per a persones amb mobilitat reduïda.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
gener 2021

Els plecs de prescripcions tècniques per poder licitar el servei de redacció del Pla d'Accessibilitat municipal està a punt. Falten el plecs de condicions administratives i dur a terme la licitació. Un cop es tingui el projecte, els serveis tècnic l'avaluaran i, si s'escau, s'aprovarà el pla.